სუბსიდირებული იპოთეკური სესხი ტერაბანკისგან

თუ მრავალშვილიანი მშობელი ხართ, ან ბავშვი 2021 წლის 1 სექტემბრის შემდეგ შეგეძინათ, ან შვილი აიყვანეთ, შეგიძლიათ, სასურველი ბინა ან სახლი ტერაბანკის სუბსიდირებული იპოთეკური სესხით შეიძინოთ, ან სულაც აიშენოთ ან გაირემონტოთ. სესხზე დარიცხული პროცენტის ნაწილს კი 5 წლის განმავლობაში სახელმწიფო დაგიფინანსებთ. 
იპოთეკური სუბსიდირებული სესხით სარგებლობას როგორც ხელფასის, იჯარისა და გზავნილების, ისე საკუთარი ბიზნესიდან მიღებული შემოსავლების გათვალისწინებით შეძლებთ. 

დეტალები და ხშირად დასმული შეკითხვები სუბსიდირებული იპოთეკური პროგრამის შესახებ
რა არის პროგრამის არსი:

 • პროგრამა გულისხმობს სახელმწიფოს მხრიდან იპოთეკურ სესხზე საპროცენტო სარგებლის თანდაფინანსებას 5 წლის განმავლობაში 

პროგრამის ბენეფიციარი შესაძლოა იყოს:

 • ოჯახი/მარტოხელა მშობელი/ქვრივი, რომელსაც სესხის აღების მომენტში ჰყავს 3 ან მეტი არასრულწლოვანი შვილი და ამ პროგრამის ფარგლებში სესხს აიღებს 2022 წლის 1 სექტემბრის ჩათვლით, ან
 • ოჯახი/მარტოხელა მშობელი/ქვრივი, თუ მას სესხის აღების მომენტში ჰყავს 2021 წლის 1 სექტემბრის შემდეგ დაბადებული 1 წლამდე ასაკის შვილი, ან
 • ოჯახი/მარტოხელა მშობელი/ქვრივი და მას სესხის აღების მომენტში ჰყავს შვილი, რომელიც 2021 წლის 1 სექტემბრის შემდეგ აიყვანა.

რა პირობებით ასუბსიდირებს სააგენტო სესხს:

 • თუ მსესხებელი აკმაყოფილებს A კრიტერიუმს, სააგენტოს დაფინანსება იქნება საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილ რეფინანსირების განაკვეთს გამოკლებული 1,5 %, მაგრამ არაუმეტეს 8%-ის ოდენობით;
 • თუ მსესხებელი აკმაყოფილებს B ან C კრიტერიუმს, სააგენტოს დაფინანსება იქნება საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილ რეფინანსირების განაკვეთს გამოკლებული 3,5%, მაგრამ არაუმეტეს 6 %-ის ოდენობით;

რა პირობას უნდა აკმაყოფილებდეს დამატებით პროგრამაში მონაწილე პირი

 • ოჯახის შემთხვევაში მეუღლეები ოფიციალურ ქორწინებაში უნდა იმყოფებოდნენ; 
 • სავალდებულოა, რომ მსესხებელს (ოჯახის შემთხვევაში ერთ-ერთ მეუღლეს მაინც) საქართველოს მოქალაქეობა ჰქონდეს;
 • შესაძლებელია, მსესხებელს ორმაგი მოქალაქეობა ჰქონდეს, თუმცა ის უნდა იყოს საქართველოს მოქალაქეც;
 • დასაშვებია, რომ მსესხებელს საქართველოს მოქალაქეობა არ ჰქონდეს, თუმცა ასეთ შემთხვევაში სავალდებულოა, საქართველოს მოქალაქე მეუღლე იყოს, მიუხედავად იმისა, მეუღლე ერთვება თუ არა თანამსესხებლად;
 • პროგრამის მიზნებისთვის შვილად მიიჩნევა მხოლოდ არასრულწლოვანი შვილი/შვილად აყვანილი/გერი, რომელიც არასრულწლოვანი უნდა იყოს სააგენტოს მიერ დასტურის მიღების მომენტისთვის.

რა შეიძლება იყოს სესხის მიზნობრიობა

 • ბინის/სახლის შეძენა/რემონტი;
 • სახლის აშენება/რემონტი;
 • შესაძლოა, პროგრამის ფარგლებში გაცემული სესხი მოიცავდეს არასაცხოვრებელი ტიპის ქონების (მაგ. ავტოსადგომი, სარდაფი) საფასურს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მას მსესხებელი ბინასთან ერთად იძენს;
 • სესხის გაცემა შესაძლებელია მხოლოდ ამავე პროგრამის (სუბსიდირებული იპოთეკა) ფარგლებში უკვე გაცემული სესხის რეფინანსირების მიზნითაც.

ვისგან შეიძლება ბინის შეძენა

 • ბინის შეძენა შესაძლებელია დეველოპერული კომპანიის მიერ აშენებულ/ასაშენებელ მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლში/კომპლექსში;
 • კერძო პირისგან;
 • შესაძლებელია, მსესხებელმა სახლი თავად ააშენოს.

სესხის მოცულობა და ვალუტა

 • პროგრამაში განსაზღვრული სესხის მაქსიმალური ლიმიტი 200 000 ლარია. თუმცა, სახლის ან/და ბინის ღირებულება შეიძლება 200 000 ლარს აჭარბებდეს;
 • თუ შესაძენი ქონების ღირებულება 200 000 ლარს აღემატება, პროგრამის კომპონენტები 200 000 ლარზე გავრცელდება;
 • პროგრამის ფარგლებში სესხი ეროვნულ ვალუტაში გაიცემა.

რა შემთხვევაში ვერ ისარგებლებს პირი სუბსიდირების პროგრამით:

 • თუ მსესხებელს (ოჯახის შემთხვევაში ორივე მეუღლეს) არ აქვს საქართველოს მოქალაქეობა. ოჯახის შემთხვევაში, სავალდებულოა, ერთ-ერთი მეუღლე მაინც იყოს საქართველოს მოქალაქე;
 • თუ პირი ან ოჯახის შემთხვევაში რომელიმე მეუღლე საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 25 ივნისის N 387 დადგენილებით დამტკიცებული სახელმწიფო პროგრამის „იპოთეკური კრედიტების მხარდაჭერის მექანიზმი” ბენეფიციარია;
 • 2021 წლის 1 სექტემბრამდე გაცემული სესხების რეფინანსირება ამ პროექტის ფარგლებში ვერ შესრულდება.

რა შემთხვევაში შეიძლება შეწყვიტოს სააგენტომ პროცენტის სუბსიდირება:

 • სააგენტოს, კომერციული ბანკის პროგრამის ბენეფიციარის მიერ ამავე პროგრამით განსაზღვრული ვალდებულებების სრულად შესრულებისას;
 • პროგრამის ბენეფიციარის მიერ შესაბამის კომერციულ ბანკთან გაფორმებული ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შეუსრულებლობისას. კერძოდ, სესხის გრაფიკით გათვალისწინებული მინიმალური შენატანის 120 (ას ოცი) დღეზე მეტი ვადაგადაცილების ან/და კომერციული ბანკის სააღსრულებო ფურცლის მიღებისას;
 • პროგრამის ფარგლებში გაცემული კრედიტის პროგრამით განსაზღვრული პირობების შეუსაბამოდ რესტრუქტურიზაცია/რეფინანსირებისას;
 • იპოთეკის რეგისტრაციის გაუქმებისას;
 • სესხის მიზნობრიობის დარღვევისას (მიზნობრიობის დარღვევად ითვლება თუ მსესხებელი მიღებულ ფულად სახსრებს არამიზნობრივად (არ შეიძენს, არ ააშენებს ან არ გაარემონტებს ქონებას) გახარჯავს;
 • სესხის ხელშეკრულების საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად განსაზღვრული ნებისმიერი საფუძვლით შეწყვეტისას.

სუბსიდირების კრიტერიუმებთან შესაბამისობის დადგენისთვის კლიენტის მხრიდან წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:

 • პირის ოჯახური მდგომარეობის დამადასტურებელი ცნობა სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოდან;
 • ქორწინების მოწმობა;
 • ბავშვის დაბადების მოწმობა;
 • შვილად აყვანის შემთხვევაში შვილად აყვანის დამადასტურებელი დოკუმენტი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
 • ქვრივის შემთხვევაში მეუღლის გარდაცვალების მოწმობა;
 • მარტოხელა მშობლის შემთხვევაში ამავე სტატუსის დამადასტურებელი მოწმობა.
 • სუბსიდიის საპროცენტო სარგებლის გამოთვლის მაგალითი:
 • 3-შვილიანი ოჯახისთვის, რომელზეც ვრცელდება სუბსიდია საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილ რეფინანსირების განაკვეთს გამოკლებული 1,5 %, მაგრამ არაუმეტეს 8%-ის ოდენობით, გამოთვლის პრინციპი შემდეგია:
 • 2021 წლის 1 სექტემბრის მდგომარეობით რეფინანსირების განაკვეთი 10%-ია;
 • პირობითად საბანკო სესხის საპროცენტო განაკვეთი 13%-ია;
 • სახელმწიფოს მიერ დასაფინანსებელი სუბსიდიის პროცენტი იქნება რეფინანსირების განაკვეთს 10%-1,5%=8,5%, თუმცა, ვინაიდან სუბსიდია 8%-ს არ უნდა აღემატებოდეს, სუბსიდიის ოდენობა 8%-ით განისაზღვრება.
 • პროგრამის ფარგლებში 60 თვის განმავლობაში კლიენტის მიერ გადასახდელი იქნება  წლიური 5% (სესხის პროცენტს, რომელიც 13%-ს შეადგენს, გამოკლებული სუბსიდიის  პროცენტი რომელიც 8%-ია).

განაცხადის ფორმა

Security Code