საპროცენტო განაკვეთი

  • თანხით უზრუნველყოფის შემთხვევაში - 2%-დან

  • სხვა აქტივებით უზრუნველყოფის შემთხვევაში - 3.5%-დან

  • გაცემის საკომისიო - 0%-დან 

  • ვადაზე ადრე გაუქმების საკომისიო - 50 ერთეულიდან შესაბამის ვალუტაში

  • ცვლილების საკომისიო - 50 ერთეულიდან შესაბამის ვალუტაში

  • მოთხოვნის დაკმაყოფილების საკომისიო - გადასახდელი თანხის 0.15% (მინ. 50 ერთეულიდან შესაბამის ვალუტაში)

  • ელ. გარანტიის რეგისტრაციის საკომისიო - 10.50 ლარი

 

უზრუნველყოფის რეგისტრაციის/შეწყვეტის საფასური იხილეთ ბმულზე

განაცხადის ფორმა

Security Code