მომსახურების ტარიფები

სატარიფო პაკეტები

სატარიფო პაკეტები

 

პირობები და ტარიფები

CLASSIC პაკეტი

CLASSIC პაკეტი არარეზიდენტებისთვის

GOLD პაკეტი

PLATINUM პაკეტი

სტანდარტული ტარიფი

ყოველთვიური საკომისიო

2 ლარი

10 ლარი

10 ლარი

15 ლარი

-

ყოველწლიური საკომისიო

19 ლარი

100 ლარი

90 ლარი

140 ლარი

-

SMS მომსახურება

უფასო

უფასო

უფასო

უფასო

ყოველთვიური საკომისიო 1 ლარი

SMS დიჯიპასიანი ინტერნეტ/მობაილ ბანკი

უფასო

უფასო

უფასო

უფასო

ყოველთვიური საკომისიო 1.5 ლარი

სადებეტო ბარათი (ბარათის ვადა 2 წელი)

Visa Classic / MC Standart - უფასო

Visa Classic / MC Standart - უფასო

Visa Gold / MC Gold - უფასო

Visa Platinum - უფასო

Visa Classic / MC Standart -30 ლარი,Visa Gold / MC Gold -100 ლარი,Visa Platinum -250 ლარი, Visa ინფინიტი-უფასო

თანხის განაღდება ტერაბანკის ბანკომატებში**

სტანდარტული

სტანდარტული

0%

 

0%

0.2% მინ. 0.60 ლარი

თანხის გადარიცხვა სხვა ბანკებში ეროვნულ ვალუტაში ფილიალში ვიზიტით

სტანდარტული

სტანდარტული

სტანდარტული

10 000 ლარამდე - 0,07%, 0.5-დან 4 ლარამდე;

10 000-ლარიდან 100 000-ლარამდე -0,07%, მაქს. 10 ლარი;

100 000 ლარს ზემოთ - 0,07%, მაქს. 100 ლარი.

1000 ლარამდე - 2 ლარი;
1000-დან 10 000 ლარამდე - 4 ლარი;
10 000-დან 100 000 ლარამდე - 10 ლარი;
100 000 ლარს ზემოთ - 100 ლარი.

თანხის გადარიცხვა სხვა ბანკებში ეროვნულ ვალუტაში ინტერნეტ/მობაილ ბანკით

სტანდარტული სტანდარტული სტანდარტული

10 000 ლარამდე - 0,07%, 0.5-დან 2 ლარამდე;

10 000 ლარიდან 100 000 ლარამდე - 0%, 5 ლარი;

100 000 ლარს ზემოთ - 0%, 10 ლარიდან - 50 ლარამდე

1000 ლარამდე - 1 ლარი;
1000-დან 10 000 ლარამდე - 2 ლარი;
10 000-დან 100 000 ლარამდე - 5 ლარი;
100 000 ლარს ზემოთ - 50 ლარი.

თანხის გადარიცხვა სხვა ბანკებში უცხოურ ვალუტაში

სტანდარტული

სტანდარტული

სტანდარტული

სტანდარტული

0.2%, მინ 15 USD/15 EUR

ავტომატური კომუნალური გადახდები

უფასო

უფასო

უფასო

უფასო

ყოველთვიური საკომოსიო 1 ლარი

მუდმივი საგადახდო დავალება

უფასო

უფასო

უფასო

უფასო

ყოველთვიური საკომისიო 1 ლარი

ცნობის გაცემა

სტანდარტული

სტანდარტული

უფასო

უფასო

10 ლარიდან 30 ლარამდე (დამოკიდებულია ცნობის ტიპზე)

ინდივიდუალური სეიფი

სტანდარტული

სტანდარტული

სტანდარტული

1 თვე - უფასო

1 თვის შემდეგ - სტანდარტული

მცირე ზომის  სეიფები  (29*50*8) - თვეში 40 ლარი; საშუალო ზომის სეიფები  (29*50*18; 29*50*28) - თვეში 60 ლარი

დადებით ნაშთზე სარგებლის დარიცხვა

-

-

-

მინ. ნაშთი 1,000 ერთეული*

 

მიმდინარე ანგარიშის გახსნა

უფასო 

უფასო

უფასო

უფასო

 

მიმდინარე ანგარიშის მომსახურების საკომისიო

უფასო

უფასო

უფასო

უფასო

 

ინტერნეტბანკი/მობაილბანკი (IB SMS)

უფასო

უფასო

უფასო

უფასო

 

ბანკის ფილიალიდან ეროვნული ვალუტის გატანა  (ჩარიცხული თანხის ფარგლებში)

სტანდარტული

სტანდარტული

0,30% min. 0,50 ლარი

0,20% min. 0,50 ლარი

0.4%, min 0.50 ლარი 

ბანკის ფილიალიდან უცხოური ვალუტის გატანა  (ჩარიცხული თანხის ფარგლებში)

სტანდარტული

სტანდარტული

0,50% min. 1 ლარის ექვივალენტი

0,50% min. 1 ლარის ექვივალენტი

0.6%, min 1 ლარის ექვივალენტი

*დადებით ნაშთზე, საპროცენტო განაკვეთი განისაზღვრება ბანკში არსებული შემნახველი ანაბრის პირობების შესაბამისად.

**უცხო ქვეყნის ბარათით ტერაბანკის ბანკომატიდან თანხის განაღდებისას მოქმედებს შემდეგი ტარიფები:

 • ყოველ 100$-ზე ფიქსირებული 1$ საკომისიო;
 • ყოველ 200 ლარზე ფიქსირებული 2 ლარი საკომისიო.

 

სატარიფო პაკეტი „პლატინუმით“ სარგებლობა შეუძლიათ ფიზიკურ პირებს, რომლებიც აკმაყოფილებენ შემდეგი პირობებიდან ერთ-ერთს:

 • აქვს ყოველთვიური მინიმალური შემოსავალი 2,000 ლარი ან მისი ექვივალენტი შესაბამის ვალუტაში;
 • აქვს გახსნილი ანაბარი მინიმუმ 20,000 ლარის ან მისი ექვივალენტის ოდენობით;
 • აქვს  აღებული სესხი მინიმუმ 20,000 აშშ დოლარის ან მისი ექვივალენტის ოდენობით.

 

შესაძლებელია სატარიფო პაკეტის ცვლილება, როგორც დაბალიდან უფრო მაღალით, ისე პირიქით, მაღალიდან დაბალი კატეგორიის სატარიფო პაკეტით.

 

სატარიფო პაკეტის ფარგლებში გაცემული ბარათები

იმ შემთხვევაში, თუ:

 • კლიენტის მიერ მოხდება სატარიფო პაკეტის ფარგლებში გაცემული ბარათის დაკარგვა /დაზიანება, ბარათი დაუმზადდება სტანდარტული ტარიფით (იხ. პლასტიური ბარათების მომსახურების ტარიფები, დანართი N1); - სტანდატული ტარიფით
 • სატარიფო პაკეტის ფარგლებში გაცემულ ბარათს გაუვა ვადა, მაგრამ კლიენტის მიერ გაგრძელდება სატარიფო პაკეტით სარგებლობა, ბარათი დაუმზადდება უფასოდ;
 • თუ კლიენტს სურს სატარიფო პაკეტის ფარგლებში გაცემულ ბარათზე დაამზადოს დამატებითი ბარათი - დაუმზადდება სტანდარტული ტარიფით (იხ. პლასტიური ბარათების მომსახურების ტარიფები, დანართი N1);- სტანდატული ტარიფით
 • თუ კლიენტს სურს სატარიფო პაკეტის ფარგლებში გაცემული ბარათი მიიღოს იმავე სამუშაო დღეს, კლიენტმა უნდა გადაიხადოს სასწრაფო ღირებულების საფასური (იხ. პლასტიური ბარათების მომსახურების ტარიფები, დანართი N1).- ბარათის ღირებულებას + GEL 30


სატარიფო პაკეტების კატეგორიის ცვლილება

 • კლიენტის მოთხოვნის შემთხვევაში შესაძლებელია სატარიფო პაკეტის ცვლილება, როგორც დაბალიდან უფრო მაღალით, ისე პირიქით, მაღალიდან დაბალი კატეგორიის სატარიფო პაკეტით.
 • სატარიფო პაკეტის კატეგორიის ცვლილებისას, მზადდება შესაბამისი ტიპის ბარათი.
 • სატარიფო პაკეტის კატეგორიის ცვლილებაზე, კლიენტმა უნდა გააკეთოს განაცხადი ბანკის ფილიალებში;
 • სატარიფო პაკეტის კატეგორიის შეცვლის შემდეგ იცვლება, მისი საკომისიოს ოდენობაც, რომელიც შეესაბამება ახალ სატარიფო პაკეტს.
 • იმ შემთხვევაში, თუ სატარიფო პაკეტის შეძენისას კლიენტს უკვე აქვს ბარათი და მისი ტიპი არ შეესაბამება შეძენილ სატარიფო პაკეტს, ასეთი ბარათი სურვილის შემთხვევაში კლიენტს დარჩება მისი ვადის გასვლამდე, რომელზეც იმოქმედებს სტანდარტული ტარიფი (იხ. პლასტიური ბარათების მომსახურების ტარიფები, დანართი N1).

 

გადარიცხვები

თანხის გადარიცხვა ტერაბანკის სისტემაში

უფასო

თანხის გადარიცხვა სხვა ბანკებში ეროვნულ ვალუტაში ინტერნეტ/მობაილ ბანკით

1000 ლარამდე - 1 ლარი;

1000-დან 10 000 ლარამდე - 2 ლარი;

10 000-დან 100 000 ლარამდე - 5 ლარი;

100 000 ლარს ზემოთ - 50 ლარი.

თანხის გადარიცხვა სხვა ბანკებში ეროვნულ ვალუტაში ფილიალში ვიზიტით

1000 ლარამდე - 2 ლარი;

1000-დან 10 000 ლარამდე - 4 ლარი;

10 000-დან 100 000 ლარამდე - 10 ლარი;

100 000 ლარს ზემოთ - 100 ლარი.

თანხის გადარიცხვა სხვა ბანკებში აშშ დოლარში

0.2%, მინ. 15 აშშ დოლარი, მაქ. 500 აშშ დოლარი 

თანხის გადარიცხვა სხვა ბანკებში ევროსა და სხვა უცხოურ ვალუტაში(გარდა აშშ დოლარისა)

0.2%, მინ. 15 ევრო, მაქ. 500 ევრო (ექვივალენტი შესაბამის ვალუტაში) 

ანგარიშის გაუხსნელად თანხის გადარიცხვა სხვა ბანკებში ეროვნულ ვალუტაში 

1000 ლარამდე - 2 ლარი;

1000-დან 10 000 ლარამდე - 4 ლარი;

10 000-დან 100 000 ლარამდე - 10 ლარი;

100 000 ლარს ზემოთ - 100ლარი.

ანგარიშის გაუხსნელად თანხის გადარიცხვა სხვა ბანკებში აშშ დოლარში ფიზიკური პირი***

0.2%, მინ. 20 აშშ დოლარი, მაქ. 500 აშშ დოლარი

ანგარიშის გაუხსნელად თანხის გადარიცხვა სხვა ბანკებში ევროსა და უცხოურ ვალუტაში ფიზიკური პირი***

0.2%, მინ. 20 ევრო (ექვივალენტი შესაბამის ვალუტაში); მაქ. 500 ევრო (ექვივალენტი შესაბამის ვალუტაში)

გადარიცხვა სხვა ბანკში მიმღების ანგარიშზე თანხის სრულად ჩარიცხვის გარანტიით აშშ დოლარში

გადარიცხვის საკომისიოს დამატებული 25 აშშ დოლარი

გადარიცხვა სხვა ბანკში მიმღების ანგარიშზე თანხის სრულად ჩარიცხვის გარანტიით ევროსა და სხვა ვალუტაში (გარდა აშშ დოლარისა) გადარიცხვის საკომისიოს დამატებული 25 ევრო

შესრულებულ  გადარიცხვაში ცვლილებების შეტანა

50 აშშ დოლარი/ევრო

გადარიცხული თანხის მოძიება

50 აშშ დოლარი/ევრო

შესრულებული გადარიცხვის ანულირება

50 აშშ დოლარი/ევრო

სწრაფი (ჩქარი) გადარიცხვა სხვა ბანკებში-ეროვნულ ვალუტაში*

5,000 ლარამდე - ფიქს. 1 ლარი;

5,000 ლარიდან - ფიქს. 2 ლარი;

გადარიცხვა მობილურის ნომრით ** 

50 ლარამდე გადარიცხულ თანხაზე - უფასო,

50 ლარზე ზევით - 1 ლარი

 

* სწრაფი გადარიცხვის შემთხვევაში თუ გადარიცხვა სამუშაო დღის 17:50 საათამდე შესრულდება, მიმღებს თანხა ანგარიშზე იმავე დღესვე დაუჯდება. ოპერაცია შესრულდება 15 წუთის განმავლობაში

* თუ გადახდის ოპერაციაში ჩართულია სხვა საგადახდო სისტემა/ ბანკი ტერბანკი არ არის პასუხისმგებელი მათ მიერ დამატებით დაწესებულ საკომისიოზე (ასეთის არსებობისას), რომლის გადახდაც უნდა უზრუნველყოს კლიენტმა.

***გადარიცხვის ლიმიტი 1500 ლარი (ან ექვივალენტი უცხოურ ვალუტაში). აღნიშნულ ლიმიტს ზემოთ გადარიცხვა დასაშვებია მხოლოდ თუ ოპერაციის დანიშნულებაა: საყოფაცხოვრებო გადასახადის, სამედიცინო მომსახურების გადასახადის ან სწავლების საფასურის გადახდა ან ოპერაციის თანხის მიმღები არის სახელმწიფო ხაზინა ან სხვა სახელმწიფო ორგანო.

მნიშვნელოვანი ინფორმაცია:

სავალუტო საგადახდო დავალების შესრულებისთვის აუცილებელია ანგარიშსწორების საფუძვლის დამადასტურებელი დოკუმენტის (ხელშეკრულება, ინვოისი და ა.შ.) წარმოდგენა თუ გადასარიცხი თანხა აღემატება 100 000 (ასი ათასი) ლარის ექვივალენტს ეროვნული ბანკის კურსით ვალუტაში.

საერთაშორისო და ადგილობრივი საკანონმდებლო მოთხოვნებიდან, ასევე ბანკის შიდა პოლიტიკიდან გამომდინარე, საჭიროების შემთხვევაში, ბანკმა შესაძლებელია, თანხის ოდენობის მიუხედავად, გამოითხოვოს ანგარიშსწორების საფუძვლის დამადასტურებელი დოკუმენტი (ხელშეკრულება, ინვოისი და ა.შ.) და ტრანზაქციის შესწავლისთვის საჭირო სხვა ინფორმაცია/დოკუმენტაცია.

მნიშვნელოვანი ინფორმაცია სავალუტო გადარიცხვებთან დაკავშირებით

 

მიმდინარე ანგარიშის გახსნა და მომსახურება

არარეზიდენტი ფიზიკური პირის ანგარიშის გახსნის განაცხადის განხილვის საკომისიო*

50 ლარი

მულტისავალუტო ნომინალური მფლობელობის ანგარიშის გახსნა 

10 ლარი

ანგარიშის ყოველთვიური მომსახურების საკომისიო ინდ. მეწარმე ფიზიკური პირებისათვის

1 ლარი

უმოძრაო ანგარიშის ყოველთვიური მომსახურების საკომისიო**

5 ლარი

* საკომისიოს გადახდა ხდება თუ არარეზიდენტი პირის (გარდა სახელფასე პროექტის ფარგლებში გახსნილი ანგარიშისა) განაცხადის განხილვა ხდება ფინ. მონიტორინგის განყოფილების მიერ.
** უმოძრაო ანგარიში - ანგარიში რომელზეც უკანასკნელი ექვსი თვის განმავლობაში არ განხორციელებულა კლიენტის დავალების შესრულება.

 

ნაღდ ფულთან დაკავშირებული მომსახურება

ანგარიშზე თანხის შეტანა ეროვნულ  და უცხოურ ვალუტაში

უფასო

მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის ანგარიშებზე სესხის დასაფარად თანხის შეტანის საკომისიო 

1 ერთეული (შესაბამის ვალუტაში)

ანგარიშიდან ეროვნული ვალუტის გატანა  (ჩარიცხული თანხის ფარგლებში)

0.4%, min 0.50 ლარი  

ანგარიშიდან უცხოური ვალუტის  გატანა (ჩარიცხული თანხის ფარგლებში)

0.6%, min  1 ლარის  ექვივალენტი

ანგარიშიდან თანხის გატანა არსებული სალაროს ნაშთის (კლიენტის მიერ ნაღდი სახით განთავსებული თანხა) ფარგლებში

უფასო

შემნახველი ტიპის დეპოზიტებზე არსებული ძირითადი თანხის/დარიცხული პროცენტის გატანის საკომისიო

სალაროს ნაშთის ფარგლებში - 0%
ჩარიცხული თანხის ფარგლებში:
ეროვნული ვალუტა - 0,40% min . 0,50 ლარი
უცხოური ვალუტა - 0,60%  min. 1 ლარის ექვივალენტი

ვადიანი ტიპის დეპოზიტებზე არსებული ძირითადი თანხის/დარიცხული პროცენტის გატანის საკომისიო

0% (როგორც სალაროს ნაშთის, ისე ჩარიცხული თანხის ფარგლებში)

მესამე პირის მიერ ანგარიშზე შეტანილი თანხის ერთი საბანკო დღის განმავლობაში გატანის საკომისიო

ეროვნულ ვალუტა:
50,000 ლარი და მეტი - 0,1%
უცხოური ვალუტა:
50,000 ლარის ექვივალენტი და მეტი - 0,25%

უცხოური ვალუტის დაზიანებული კუპიურების მიღება-გაცვლა

3%

სწრაფი გადახდის ტერმინალების საშუალებით თანხის შეტანა*

  

ბანკის ფილიალში არსებული ტერმინალის საშუალებით თანხის შეტანა (GEL, USD, EUR)

 უფასო

სს ოპპას კუთვნილი აპარატების საშუალებით თანხის შეტანა (GEL, USD, EUR)

2%, min 0,5 ლარი

TBC PAY-ს საშუალებით ეროვნულ ვალუტაში თანხის შეტანა

1 ლარი

TBC PAY-ს საშუალებით უცხოურ ვალუტაში (USD, EUR) თანხის შეტანა

2 ლარის ექვივალენტი შესაბამის ვალუტაში

* ოპერაციის თანხის მაქსიმალური ლიმიტია 1500 ლარი ან მისი ექვივალენტი შესაბამის უცხოურ ვალუტაში.

ვალუტის კონვერტაცია

ვალუტის კონვერატაცია ტერაბანკის მიმდინარე კურსით

 უფასო

დისტანციური არხები

ინტერნეტბანკის/მობაილბანკის  რეგისტრაცია

უფასო

პაროლიანი ინტერნეტბანკი

უფასო

SMS დიჯიპასიანი ინტერნეტბანკის ყოველთვიური საკომისიო

1.5 ლარი

დიჯიპასიანი ინტერნეტბანკი ყოველთვიური საკომისიო 

5 ლარი

დიჯიპასის ღირებულება 

50 ლარი

დიჯიპასის დაკარგვის/დაზიანების საკომისიო

50 ლარი

მუდმივი საგადახდო დავალება

რეგისტრაცია

უფასო

ყოველთვიური მომსახურების საკომისიო

1 ლარი

გადარიცხვის საკომისიო ეროვნულ ვალუტაში

დისტანციური არხებით შესრულებული გადარიცხვისთვის განსაზღვრული სტანდარტული საკომისიო

გადარიცხვის საკომისიო უცხოურ ვალუტაში

სტანდარტული საკომისიო

ავტომატური კომუნალური გადარიცხვები

რეგისტრაცია

უფასო

ყოველთვიური მომსახურების საკომისიო

1 ლარი

გადარიცხვის საკომისიო

სტანდარტული

SMS სერვისი

რეგისტრაცია

 უფასო 

ყოველთვიური მომსახურების საკომისიო

 1 ლარი

ინდივიდუალური სეიფები

მცირე ზომის  სეიფები  (29*50*8)

40 ლარი თვეში

საშუალო ზომის სეიფები  (29*50*18; 29*50*28)

60 ლარი თვეში

ჯარიმა სეიფით სარგებლობის ღირებულის გადაუხდელობის გამო *

  თანხის 50% ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე

ჯარიმა გასაღების დაკარგვის ან დაზიანების შემთხვევაში

150 ლარი 

 

*ჯარიმა ითვლება ვადაგადაცილებულ დღეებზე დღიური გადასახდელი თანხის 50% ის  ოდენობით

ბილინგის გადახდები

 

გადახდის შესრულება ფილიალში 

1 ლარამდე (დამოკიდებულია პროვაიდერზე)

გადახდის შესრულება  დისტანციურ არხებში  

0,5 ლარამდე (დამოკიდებულია პროვაიდერზე)

საბანკო დოკუმენტები

 

ანგარიშის ამონაწერი 2 წელზე ნაკლები ხანდაზმულობის ოპერაციებზე

უფასო

ანგარიშის ამონაწერი 2 წელზე მეტი ხანდაზმულობის ოპერაციებზე*

20 ლარი

2 წელზე ნაკლები ხანდაზმულობის საბუთის აღდგენა პროგრამიდან

უფასო

2 წელზე მეტი ხანდაზმულობის საბუთის აღდგენა პროგრამიდან

ერთი დოკუმენტი 10 ლარი

ხელშეკრულების დედნის ასლის გაცემა არქივიდან**

ერთი ხელშეკრულება 10 ლარი

ცნობის გაცემა კლიენტის ანგარიშზე არსებულ ნაშთებზე (ქართულ ენაზე)

10 ლარი

ცნობის გაცემა კლიენტის ანგარიშზე არსებულ ნაშთებზე (ინგლისურ ენაზე)

30 ლარი

ცნობა დავალიანების შესახებ (ქართულ, ინგლისურ ენაზე)***

10 ლარი  

არასტანდარტული ცნობის გაცემა (ქართულ და ინგლისურ ენაზე)****

30 ლარი 

ბანკის წერილი იპოთეკის/გირავნობის მოხსნაზე/იპოთეკის/გირავნობის მოხსნა

10 ლარი

ცნობა სესხის დამტკიცების შესახებ 

30 ლარი

*საკომისიო ვრცელდება ამონაწერის ბანკის ფილიალიდან გაცემის შემთხვევაში. საკომისიო არ ეხება სადეპოზიტო და სასესხო (მათ შორის ოვერდრაფტის და საკრედიტო ბარათის ანგარიშები) ანგარიშებიდან ამონაწერებს;
**საკომისიო არ ეხება სადეპოზიტო და სასესხო ხელშეკრულებებს (მათ შორის დისტანციურად გაფორმებულს), რომელიც არის მოქმედი ან რომლის დასრულებიდან/შეწყვეტიდან არ გასულა 2 წელზე მეტი. საბუთის გაცემის ვადაა მინიმუმ 3 სამუშაო დღე, ვადა შესაძლებელია გაიზარდოს და დამოკიდებულია მოთხოვნილი საბუთების რაოდენობაზე;
***კლიენტს აქვს უფლება დავალიანების შესახებ ინფორმაცია (მათ შორის ოვერდრაფტის და საკრედიტო ბარათის ათვისებული ლიმიტის შესახებ) მიიღოს უფასოდ, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც  კლიენტი ითხოვს ინფორმაციის გაცემას ცნობის სახით, ბანკის ტიტულოვან ბლანკზე.
****საკომისიო არ ვრცელდება ბანკის მხრიდან  კრედიტის გაცემაზე უარის შესახებ ცნობაზე, თუ  უარი ეფუძნება მხოლოდ საკრედიტო საინფორმაციო ბიუროს მონაცემთა ბაზაში არსებულ მონაცემებს.

 

 

განაცხადის ფორმა

Security Code