მომსახურების ტარიფები

გადარიცხვები

თანხის გადარიცხვა ტერაბანკის სისტემაში უფასო
  თანხის გადარიცხვა სხვა ბანკებში ეროვნულ ვალუტაში ინტერნეტ/მობაილ ბანკით 1 000 ლარამდე - 1 ლარი
1 000-დან 10 000 ლარამდე - 2 ლარი
10 000-დან 100 000 ლარამდე - 5 ლარი
100 000 ლარს ზემოთ - 50 ლარი
  თანხის გადარიცხვა სხვა ბანკებში ეროვნულ ვალუტაში ფილიალში ვიზიტით 1 000 ლარამდე - 2 ლარი
1 000-დან 10 000 ლარამდე - 4 ლარი
10 000-დან 100 000 ლარამდე - 10 ლარი
100 000 ლარს ზემოთ - 100 ლარი
თანხის გადარიცხვა სხვა ბანკებში აშშ დოლარში 0.2%, მინ. 15 აშშ დოლარი, მაქს. 500 აშშ დოლარი 
თანხის გადარიცხვა სხვა ბანკებში ევროსა და სხვა უცხოურ ვალუტაში (გარდა აშშ დოლარისა) 0.2%, მინ. 15 ევრო, მაქს. 500 ევრო (ეკვივალენტი შესაბამის ვალუტაში) 
  ანგარიშის გაუხსნელად თანხის გადარიცხვა სხვა ბანკებში ეროვნულ ვალუტაში  1 000 ლარამდე - 2 ლარი
1 000-დან 10 000 ლარამდე - 4 ლარი
10 000-დან 100 000 ლარამდე - 10 ლარი
100 000 ლარს ზემოთ - 100ლარი
ანგარიშის გაუხსნელად თანხის გადარიცხვა სხვა ბანკებში აშშ დოლარში ფიზიკური პირი*** 0.2%, მინ. 20 აშშ დოლარი, მაქს. 500 აშშ დოლარი
ანგარიშის გაუხსნელად თანხის გადარიცხვა სხვა ბანკებში ევროსა და უცხოურ ვალუტაში ფიზიკური პირი*** 0.2%, მინ. 20 ევრო (ეკვივალენტი შესაბამის ვალუტაში); მაქს. 500 ევრო (ეკვივალენტი შესაბამის ვალუტაში)
გადარიცხვა სხვა ბანკში მიმღების ანგარიშზე თანხის სრულად ჩარიცხვის გარანტიით აშშ დოლარში გადარიცხვის საკომისიოს დამატებული 25 აშშ დოლარი
გადარიცხვა სხვა ბანკში მიმღების ანგარიშზე თანხის სრულად ჩარიცხვის გარანტიით ევროსა და სხვა ვალუტაში (გარდა აშშ დოლარისა) გადარიცხვის საკომისიოს დამატებული 25 ევრო
შესრულებულ  გადარიცხვაში ცვლილებების შეტანა 50 აშშ დოლარი/ევრო
გადარიცხული თანხის მოძიება 50 აშშ დოლარი/ევრო
შესრულებული გადარიცხვის ანულირება 50 აშშ დოლარი/ევრო
სწრაფი (ჩქარი) გადარიცხვა სხვა ბანკებში-ეროვნულ ვალუტაში* 5 000 ლარამდე - ფიქს. 1 ლარი
5 000 ლარიდან - ფიქს. 2 ლარი
გადარიცხვა მობილურის ნომრით * 50 ლარამდე გადარიცხულ თანხაზე - უფასო
50 ლარს ზევით - 1 ლარი
 

*სწრაფი გადარიცხვის შემთხვევაში, თუ გადარიცხვა სამუშაო დღის 17:50 საათამდე შესრულდება, მიმღებს თანხა ანგარიშზე იმავე დღესვე დაუჯდება. ოპერაცია შესრულდება 15 წუთის განმავლობაში.
*თუ გადახდის ოპერაციაში ჩართულია სხვა საგადახდო სისტემა/ ბანკი, ტერბანკი არ არის პასუხისმგებელი მათ მიერ დამატებით დაწესებულ საკომისიოზე (ასეთის არსებობისას), რომლის გადახდაც უნდა უზრუნველყოს კლიენტმა.

***გადარიცხვის ლიმიტი 1500 ლარი (ან ეკვივალენტი უცხოურ ვალუტაში). აღნიშნულ ლიმიტს ზემოთ გადარიცხვა დასაშვებია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ოპერაციის დანიშნულებაა: საყოფაცხოვრებო გადასახადის, სამედიცინო მომსახურების გადასახადის ან სწავლების საფასურის გადახდა, ან ოპერაციის თანხის მიმღები არის სახელმწიფო ხაზინა ან სხვა სახელმწიფო ორგანო.

მნიშვნელოვანი ინფორმაცია:

სავალუტო საგადახდო დავალების შესრულებისთვის აუცილებელია ანგარიშსწორების საფუძვლის დამადასტურებელი დოკუმენტის (ხელშეკრულება, ინვოისი და ა.შ.) წარმოდგენა თუ გადასარიცხი თანხა აღემატება 100 000 (ასი ათასი) ლარის ეკვივალენტს ეროვნული ბანკის კურსით ვალუტაში.

საერთაშორისო და ადგილობრივი საკანონმდებლო მოთხოვნებიდან, ასევე ბანკის შიდა პოლიტიკიდან გამომდინარე, საჭიროების შემთხვევაში, ბანკმა შესაძლებელია, თანხის ოდენობის მიუხედავად, გამოითხოვოს ანგარიშსწორების საფუძვლის დამადასტურებელი დოკუმენტი (ხელშეკრულება, ინვოისი და ა.შ.) და ტრანზაქციის შესწავლისთვის საჭირო სხვა ინფორმაცია/დოკუმენტაცია.

მნიშვნელოვანი ინფორმაცია სავალუტო გადარიცხვებთან დაკავშირებით   

მიმდინარე ანგარიშის გახსნა და მომსახურება

არარეზიდენტი ფიზიკური პირის ანგარიშის გახსნის განაცხადის განხილვის საკომისიო* 50 ლარი
მულტისავალუტო ნომინალური მფლობელობის ანგარიშის გახსნა  10 ლარი
ანგარიშის ყოველთვიური მომსახურების საკომისიო ინდ. მეწარმე ფიზიკური პირებისათვის 1 ლარი
უმოძრაო ანგარიშის ყოველთვიური მომსახურების საკომისიო** 5 ლარი
* საკომისიოს გადახდა ხდება თუ არარეზიდენტი პირის (გარდა სახელფასე პროექტის ფარგლებში გახსნილი ანგარიშისა) განაცხადის განხილვა ხდება ფინ. მონიტორინგის განყოფილების მიერ.
** უმოძრაო ანგარიში - ანგარიში რომელზეც უკანასკნელი ექვსი თვის განმავლობაში არ განხორციელებულა კლიენტის დავალების შესრულება.

ნაღდ ფულთან დაკავშირებული მომსახურება

ანგარიშზე თანხის შეტანა ეროვნულ  და უცხოურ ვალუტაში უფასო
მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის ანგარიშებზე სესხის დასაფარად თანხის შეტანის საკომისიო  1 ერთეული (შესაბამის ვალუტაში)
ანგარიშიდან ეროვნული ვალუტის გატანა  (ჩარიცხული თანხის ფარგლებში) 0.4%, მინ, 0.50 ლარი  
ანგარიშიდან უცხოური ვალუტის  გატანა (ჩარიცხული თანხის ფარგლებში) 0.6%, მინ, 1 ლარის  ეკვივალენტი
ანგარიშიდან თანხის გატანა არსებული სალაროს ნაშთის (კლიენტის მიერ ნაღდი სახით განთავსებული თანხა) ფარგლებში უფასო
შემნახველი ტიპის დეპოზიტებზე არსებული ძირითადი თანხის/დარიცხული პროცენტის გატანის საკომისიო სალაროს ნაშთის ფარგლებში - 0%
ჩარიცხული თანხის ფარგლებში ეროვნულ ვალუტაში - 0.40% მინ. 0.50 ლარი
ჩარიცხული თანხის ფარგლებში უცხოურ ვალუტაში - 0.60%  მინ. 1 ლარის ეკვივალენტი
ვადიანი ტიპის დეპოზიტებზე არსებული ძირითადი თანხის/დარიცხული პროცენტის გატანის საკომისიო 0% (როგორც სალაროს ნაშთის, ისე ჩარიცხული თანხის ფარგლებში)
მესამე პირის მიერ ანგარიშზე შეტანილი თანხის ერთი საბანკო დღის განმავლობაში გატანის საკომისიო 50 000 ლარი და მეტი ეროვნულ ვალუტაში - 0.1%
50 000 ლარის ეკვივალენტი და მეტი უცხოურ ვალუტაში - 0.25%
უცხოური ვალუტის დაზიანებული კუპიურების მიღება-გაცვლა 3%
 

სწრაფი გადახდის ტერმინალების საშუალებით თანხის შეტანა*

ბანკის ფილიალში არსებული ტერმინალის საშუალებით თანხის შეტანა (GEL, USD, EUR) უფასო
სს ოპპას კუთვნილი აპარატების საშუალებით თანხის შეტანა (GEL, USD, EUR) 2%, მინ. 0.5 ლარი
TBC PAY-ს საშუალებით ეროვნულ ვალუტაში თანხის შეტანა 1 ლარი
TBC PAY-ს საშუალებით უცხოურ ვალუტაში (USD, EUR) თანხის შეტანა 2 ლარის ეკვივალენტი შესაბამის ვალუტაში
* ოპერაციის თანხის მაქსიმალური ლიმიტია 1 500 ლარი ან მისი ეკვივალენტი შესაბამის უცხოურ ვალუტაში. 

ვალუტის კონვერტაცია

ვალუტის კონვერატაცია ტერაბანკის მიმდინარე კურსით უფასო

დისტანციური არხები

ინტერნეტ/მობაილ ბანკის  რეგისტრაცია უფასო
პაროლიანი ინტერნეტ ბანკი უფასო
SMS დიჯიპასიანი ინტერნეტ ბანკის ყოველთვიური საკომისიო 1.5 ლარი
დიჯიპასიანი ინტერნეტბანკი ყოველთვიური საკომისიო  5 ლარი
დიჯიპასის ღირებულება  50 ლარი
დიჯიპასის დაკარგვის/დაზიანების საკომისიო 50 ლარი

მუდმივი საგადახდო დავალება

რეგისტრაცია უფასო
ყოველთვიური მომსახურების საკომისიო 1 ლარი
გადარიცხვის საკომისიო ეროვნულ ვალუტაში დისტანციური არხებით შესრულებული გადარიცხვისთვის განსაზღვრული სტანდარტული საკომისიო
გადარიცხვის საკომისიო უცხოურ ვალუტაში სტანდარტული საკომისიო

ავტომატური კომუნალური გადარიცხვები

რეგისტრაცია უფასო
ყოველთვიური მომსახურების საკომისიო 1 ლარი
გადარიცხვის საკომისიო სტანდარტული

SMS მომსახურება

რეგისტრაცია უფასო
ყოველთვიური მომსახურების საკომისიო 1 ლარი

ინდივიდუალური სეიფები

მცირე ზომის  სეიფები  (29*50*8) 40 ლარი თვეში
საშუალო ზომის სეიფები  (29*50*18; 29*50*28) 60 ლარი თვეში
ჯარიმა სეიფით სარგებლობის ღირებულის გადაუხდელობის გამო * თანხის 50% ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე
ჯარიმა გასაღების დაკარგვის ან დაზიანების შემთხვევაში 150 ლარი
*ჯარიმა ითვლება ვადაგადაცილებულ დღეებზე დღიური გადასახდელი თანხის 50%-ის  ოდენობით 

ბილინგის გადახდები

გადახდის შესრულება ფილიალში 1 ლარამდე (დამოკიდებულია პროვაიდერზე)
გადახდის შესრულება  დისტანციურ არხებში   0.5 ლარამდე (დამოკიდებულია პროვაიდერზე)

საბანკო დოკუმენტები

ანგარიშის ამონაწერი 2 წელზე ნაკლები ხანდაზმულობის ოპერაციებზე უფასო
ანგარიშის ამონაწერი 2 წელზე მეტი ხანდაზმულობის ოპერაციებზე* 20 ლარი
2 წელზე ნაკლები ხანდაზმულობის საბუთის აღდგენა პროგრამიდან ერთი დოკუმენტი - 10 ლარი
ხელშეკრულების დედნის ასლის გაცემა არქივიდან** ერთი ხელშეკრულება - 10 ლარი
ცნობის გაცემა კლიენტის ანგარიშზე არსებულ ნაშთებზე (ქართულ ენაზე) 10 ლარი
ცნობის გაცემა კლიენტის ანგარიშზე არსებულ ნაშთებზე (ინგლისურ ენაზე) 30 ლარი
ცნობა დავალიანების შესახებ (ქართულ, ინგლისურ ენაზე)*** 10 ლარი
არასტანდარტული ცნობის გაცემა (ქართულ და ინგლისურ ენაზე)**** 30 ლარი 
ბანკის წერილი იპოთეკის/გირავნობის მოხსნაზე; იპოთეკის/გირავნობის მოხსნა 10 ლარი
ცნობა სესხის დამტკიცების შესახებ 30 ლარი
*საკომისიო ვრცელდება ამონაწერის ბანკის ფილიალიდან გაცემის შემთხვევაში. საკომისიო არ ეხება სადეპოზიტო და სასესხო (მათ შორის ოვერდრაფტის და საკრედიტო ბარათის ანგარიშები) ანგარიშებიდან ამონაწერებს.
**საკომისიო არ ეხება სადეპოზიტო და სასესხო ხელშეკრულებებს (მათ შორის დისტანციურად გაფორმებულს), რომელიც არის მოქმედი ან რომლის დასრულებიდან/შეწყვეტიდან არ გასულა 2 წელზე მეტი. საბუთის გაცემის ვადაა მინიმუმ 3 სამუშაო დღე, ვადა შესაძლებელია გაიზარდოს და დამოკიდებულია მოთხოვნილი საბუთების რაოდენობაზე.
***კლიენტს აქვს უფლება დავალიანების შესახებ ინფორმაცია (მათ შორის ოვერდრაფტის და საკრედიტო ბარათის ათვისებული ლიმიტის შესახებ) მიიღოს უფასოდ, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც  კლიენტი ითხოვს ინფორმაციის გაცემას ცნობის სახით, ბანკის ტიტულოვან ბლანკზე.
****საკომისიო არ ვრცელდება ბანკის მხრიდან  კრედიტის გაცემაზე უარის შესახებ ცნობაზე, თუ  უარი ეფუძნება მხოლოდ საკრედიტო საინფორმაციო ბიუროს მონაცემთა ბაზაში არსებულ მონაცემებს. 

სესხები
სესხები
ანაბრები
ანაბრები
ბარათები
ბარათები
მეტი