სადეპოზიტო სერტიფიკატი

 

სადეპოზიტო სერტიფიკატი არის საბანკო დეპოზიტი (ანაბარი) და წარმოადგენს ბანკის ვალდებულებას, სერტიფიკატის პირობით გათვალისწინებულ დღეს სერტიფიკატის მფლობელს გადაუხადოს ამ პირობით გათვალისწინებული თანხა.

სადეპოზიტო სერტიფიკატის ძირითადი პირობები:

 • სადეპოზიტო სერტიფიკატის შეძენა შეუძლიათ როგორც რეზიდენტ, ასევე არარეზიტენტ ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს
 • სადეპოზიტო სერტიფიკატის ვალუტა: ლარი / აშშ დოლარი / ევრო
 • სადეპოზიტო სერტიფიკატის ვადა: მინიმალური - 3 თვე; მაქსიმალური - 24 თვე
 • სადეპოზიტო სერტიფიკატის ნომინალური ღირებულება:
  • მინიმალური - 1,000 ლარი / აშშ დოლარი / ევრო*

  • მაქსიმალური - შეუზღუდავი

 • ბანკი არ არის ვალდებული, ვადაზე ადრე გამოისყიდოს სერტიფიკატი
 • დაუშვებელია სერტიფიკატის ნაწილობრივ გასხვისება
 • დაუშვებელია გაყიდული სერტიფიკატის პირობების ცვლილება
 • ხელშეკრულების მოქმედების განმავლობაში, სერტიფიკატის მფლობელს უფლება აქვს ბანკის მონაწილეობით (ბანკის წინაშე), თუმცა, ბანკის თანხმობის გარეშე, ნებისმიერ პირზე გაასხვისოს სერტიფიკატი ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების დაცვით; სერტიფიკატის მესამე პირზე გასხვისების საკომისიო შეადგენს სერტიფიკატის ნომინალური ღირებულების 0.1%-ს.

* ეფექტური საპროცენტო სარგებელი დათვლილია 5,000 ერთეულზე.

თქვენ შეგიძლიათ ისარგებლოთ ორი ტიპის სადეპოზიტო სერტიფიკატით - საპროცენტო და დისკონტური:

საპროცენტო სადეპოზიტო სერტიფიკატი

საპროცენტო სადეპოზიტო სერტიფიკატის შეძენის შემთხვევაში, საპროცენტო სარგებელს ყოველთვიურად მიიღებთ, სერტიფიკატის თანხას კი მისი ვადის ამოწურვისას.

ერთ თვეზე ნაკლებ ვადაში სერტიფიკატის გამოსყიდვისას კლიენტის დაერიცხება ჯარიმა 0.25% მოცულობით (სერტიფიკატში გადახდილი თანხიდან). 
ერთი თვის შემდეგ სერტიფიკატის გამოსყიდვისას  უქმდება  დარიცხვის პირობა და კლიენტი შეძლებს მიიღოს სერტიფიკატის საწყისი თანხა უკვე მიღებული ყოველთვიური სარგებლის გამოკლებით

დისკონტური სადეპოზიტო სერტიფიკატი

დისკონტური სადეპოზიტო სერტიფიკატის შეძენის შემთხვევაში, ვადის ბოლოს, ფასნამატის სახით მაღალ საპროცენტო სარგებელს — სერტიფიკატის საწყის თანხასა და მასზე დარიცხულ საპროცენტო სარგებელს მიიღებთ.

ერთ თვეზე ნაკლებ ვადაში სერტიფიკატის გამოსყიდვისას კლიენტს დაერიცხება ჯარიმა 0.25% მოცულობით (სერტიფიკატში გადახდილი თანხიდან). 
ერთი თვის შემდეგ სერტიფიკატის გამოსყიდვისას  უქმდება  დარიცხვის პირობა და კლიენტი შეძლებს მხოლოდ სერტიფიკატის საწყისი თანხის მიღებას. 

 

 

                         სადეპოზიტო სერტიფიკატის საპროცენტო განაკვეთები იურიდიული პირებისთვის:

 

ლარი

აშშ დოლარი

ევრო

ვადა (თვე)

დისკონტური

საპროცენტო

დისკონტური

საპროცენტო

დისკონტური

საპროცენტო

3-5

9.65%

9.55%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

6-8

10.20%

10.00%

1.50%

1.40%

0.95%

0.90%

9-11

10.40%

10.05%

1.80%

1.70%

1.20%

0.95%

12-14

10.55%

10.10%

2.10%

2.05%

1.80%

1.70%

15-17

10.55%

    10.10%

2.10%

2.05%

1.80%

1.70%

18-20

10.80%

10.10%

2.50%

2.40%

2.00%

1.90%

21-23

10.80%

10.10%

2.50%

2.40%

2.00%

1.90%

24

11.15%

10.15%

2.80%

2.70%

2.20%

2.10%

 

                        სადეპოზიტო სერტიფიკატის ეფექტური საპროცენტო განაკვეთები იურიდიული პირებისთვის*:

 

ლარი

აშშ დოლარი

ევრო

ვადა (თვე)

დისკონტური

საპროცენტო

დისკონტური

საპროცენტო

დისკონტური

საპროცენტო

3-5

9.42%

9.47%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

6-8

10.06% 10.15%

0.66%

0.57%

0.12%

 0.07%

9-11

10.26% 10.30%

1.19%

1.10%

0.59%

0.34%

12-14 10.35% 10.40% 1.61% 1.58% 1.31% 1.22%

15-17

10.26% 10.44%

1.69%

1.66%

1.39%

1.31%

18-20

10.40% 10.46%

2.14%

2.08%

1.65%

1.57%

21-23

10.29% 10.48%

2.17%

2.12%

1.69%

1.62%

24

10.50% 10.54%

2.48%

2.44%

1.89%

1.83%

 

* ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი დათვლილია 5,000 ერთეულზე. 

**აღნიშნული საპროცენტო განაკვეთები ვრცელდება არაუმეტეს 1 მილიონი დოლარის/ევროს მოცულობის ანაბარზე. თუ თანხა 1 მილიონ დოლარს/ევროს აღემატება, ანაბრის საპროცენტო განაკვეთი ბანკის მიერ ინდივიდუალურად განიხილება

 

სადეპოზიტო სერტიფიკატის მომსახურების პირობების ძირითადი ხელშეკრულება მოქმედია 09,02,2017 დან.

 


 

განაცხადის ფორმა

Security Code