დოკუმენტური ინკასო

დოკუმენტური ინკასო ანგარიშსწორების ფორმაა, რომელიც გამოიყენება საერთაშორისო ვაჭრობაში. ძირითადად გამოიყენება, როდესაც ექსპორტიორი და იმპორტიორი ენდობიან ერთმანეთს და  მყიდველის ქვეყანაში სტაბილური ეკონომიკური და პოლიტიკური სიტუაციაა. დოკუმენტური ინკასოს პირობები შესაძლოა ითვალისწინებდეს დოკუმენტებს გადახდის საპირისპიროდ და დოკუმენტებს - აქცეპტის საპირისპიროდ.

ბანკის ვალდებულებას არ წარმოადგენს დოკუმენტების შემოწმება და ის არ მონაწილეობს ძირითად გარიგებაში.

დოკუმენტური ინკასო გამოიყენება ორივე მხარისთვის – ექსპორტიორისა (გამყიდველი) და იმპორტიორისთვის (მყიდველი).

განაცხადის ფორმა

Security Code