დოკუმენტური აკრედიტივი

დოკუმენტური აკრედიტივი აადვილებს საქონლის ან მომსახურების საფასურის გადახდას და შესაძლებელს ხდის საერთაშორისო ოპერაციების ეფექტურად წარმოებას.

დოკუმენტური აკრედიტივი არის მყიდველის დავალებით ბანკის მიერ გაცემული წერილობითი ვალდებულება, გადაუხადოს გამყიდველს საქონლის ან მომსახურების განსაზღვრული თანხა აკრედიტივის პირობებით გათვალისწინებული დოკუმენტების წარდგენის საპირისპიროდ.

დოკუმენტური აკრედიტივი გამოიყენება ორივე მხარისთვის – ექსპორტიორისა (გამყიდველი) და იმპორტიორისთვის (მყიდველი).

განაცხადის ფორმა

Security Code