ვადიანი ანაბარი

ვადიანი ანაბარი საშუალებას მოგცემთ, წინასწარ განსაზღვრული ვადით განათავსოთ თანხა ანაბარზე და მიიღოთ მაღალი საპროცენტო სარგებელი.

 

ანაბრის პირობები:

  • ანაბრის გახსნა - უფასო

  • ანაბრის ვადა - 3 თვიდან 24 თვემდე

  • ანაბრის ვალუტა - ლარი, აშშ დოლარი, ევრო

  • ანაბრის თანხა - 500 ერთეულიდან*

  • თანხის შემცირება ან გაზრდა ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში არ ხდება

  • დარიცხული პროცენტით სარგებლობა შესაძლებელია  ყოველთვიურად ან ვადის ბოლოს

  • ანაბრის ვადის დარღვევისას, თუ აღნიშნული დარღვევა განხორციელდა მისი გახსნის დღიდან ერთი კალენდარული თვის ამოწურვამდე, ანაბრის თანხას დაერიცხება ჯარიმა 0,25%-ის ოდენობით. თუ ანაბრის დარღვევა განხორციელდა მისი გახსნის დღიდან ერთი კალენდარული თვის ამოწურვის შემდეგ, ანაბარს დაერიცხება დარღვევის მომენტში ბანკში შემნახველ დეპოზიტზე მოქმედი საპროცენტო სარგებელი. ანაბრის დარღვევის შემთხვევაში, უკვე გატანილი სარგებელი (თუ სარგებლის დარიცხვის პერიოდულობა იყო ყოველთვიური) მოაკლდება ანაბრის ძირითად თანხას.

* ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი დათვლილია 5,000 ერთეულზე.

წლიური საპროცენტო განაკვეთი ლარში:

ანაბრის ვადა სარგებლის გატანა
ვადის ბოლოს
სარგებლის გატანა
ყოველთვიურად
3-5

9.65%

9.55%

6-8 10.00%

9.80%

9-11 10.10%

9.70%

12-14 10.15%

9.65%

15-17 10.15%

9.65%

18-20 10.35%

9.65%

21-23 10.40%

9.55%

24 10.40%

9.50%

 

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი ლარში:

ანაბრის ვადა სარგებლის გატანა
ვადის ბოლოს
სარგებლის გატანა
ყოველთვიურად
3-5

9.42%

9.47%

6-8 9.86%

9.94%

9-11 9.95%

9.92%

12-14 9.95%

9.91%

15-17 9.87%

9.94%

18-20 9.97%

9.97%

21-23 9.92%

9.88%

24 9.82%

9.83%

წლიური საპროცენტო განაკვეთი დოლარში:

ანაბრის ვადა სარგებლის გატანა
ვადის ბოლოს
სარგებლის გატანა
ყოველთვიურად
3-5 0.00% 0.00%
6-8
1.30%
1.25%
9-11 1.50% 1.25%
12-14 1.80% 1.60%
15-17 1.95% 1.65%
18-20 1.95% 1.70%
21-23 2.15% 1.90%
24 2.15% 1.90%
 

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი დოლარში:

ანაბრის ვადა სარგებლის გატანა
ვადის ბოლოს
სარგებლის გატანა
ყოველთვიურად
3-5 0.00% 0.00%
6-8
0.46%
0.42%
9-11 0.89% 0.64%
12-14 1.31% 1.12%
15-17 1.54% 1.26%
18-20 1.60% 1.37%
21-23 1.83% 1.62%
24 1.84% 1.63%

 

აღნიშნული საპროცენტო განაკვეთები ვრცელდება არაუმეტეს 1 მილიონი დოლარის მოცულობის ანაბარზე. თუ თანხა 1 მილიონ დოლარს აღემატება, ანაბრის საპროცენტო განაკვეთი ბანკის მიერ ინდივიდუალურად განიხილება

 

წლიური საპროცენტო განაკვეთი ევროში:

ანაბრის ვადა სარგებლის გატანა
ვადის ბოლოს
სარგებლის გატანა
ყოველთვიურად
3-5 0.00% 0.00%
6-8 0.60% 0.50%
9-11 1.10% 0.85%
12-14 1.10% 0.85%
15-17 1.10% 0.85%
18-20 1.35% 1.10%
21-23 1.60% 1.35%
24 1.60% 1.35%
 

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი ევროში:

ანაბრის ვადა სარგებლის გატანა
ვადის ბოლოს
სარგებლის გატანა
ყოველთვიურად
3-5 0.00% 0.00%
6-8 -0.23% -0.33%
9-11 0.49% 0.24%
12-14 0.62% 0.37%
15-17 0.70% 0.46%
18-20 1.01% 0.77%
21-23 1.29% 1.06%
24 1.30% 1.07%

 

აღნიშნული საპროცენტო განაკვეთები ვრცელდება არაუმეტეს 1 მილიონი ევროს მოცულობის ანაბარზე. თუ თანხა 1 მილიონ ევროს აღემატება, ანაბრის საპროცენტო განაკვეთი ბანკის მიერ ინდივიდუალურად განიხილება

 


 

განაცხადის ფორმა

Security Code