საბანკო გარანტია

დააზღვიეთ თქვენი ბიზნესის რისკები ადგილობრივი და საერთაშორისო საბანკო გარანტიების მეშვეობით.

საბანკო გარანტიით ბანკი იღებს გამოუთხოვად წერილობით ვალდებულებას, გადაუხადოს ბენეფიციარს საგარანტიო წერილში მითითებული თანხა ბენეფიციარის პირველივე წერილობითი მოთხოვნისთანავე.

 

გავრცელებული ფორმები:

  • სატენდერო გარანტია
  • ხელშეკრულების შესრულების გარანტია
  • საავანსო გადახდის გარანტია
  • გადახდის გარანტია
  • აუქციონის გარანტია
  • საგადასახადო ვალდებულებების უზრუნველყოფის გარანტია (ყოფილი საბაჟო)
  • ხარისხის/დეფექტების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია

 

მეტი კომფორტისთვის, მოიძიეთ თქვენთვის გაცემული საბანკო გარანტია ან ბანკიდან გაცემული ცნობა ტერაბანკის საძიებო სისტემაში.

განაცხადის ფორმა

Security Code