ბიზნესოვერდრაფტი

ბიზნესოვერდრფატი გამოიყენება მოკლევადიანი ფულადი საჭიროებების დასაფინანსებლად ან მოკლევადიანი ლიკვიდურობის გასაუმჯობესებლად.  ბიზნეს ოვერდრაფტის შემთხვევაში, ყოველთვიურად იხდით მხოლოდ გამოყენებულ თანხაზე დარიცხულ პროცენტს.

 

საპროცენტო განაკვეთი

ლარი ეროვნულის ბანკის რეფ, განაკვეთს +2.5% დან (ეფექტური 13%-დან )

დოლარი 7%-დან (ეფექტური 7,25% დან)

ევრო 6% დან (ეფექტური 6.25% დან)

ვადა მაქს.12 თვე
გაცემის საკომისიო 0.5%-დან

კრედიტინფოში გადამოწმების საკომისიო

18 ლარი

 გარანტიის საკომისიო არაუზრუნველყოფილ სესხებზე

5000 ლარამდე- თვეში 3 ლარი
20000 ლარამდე- თვეში 5 ლარი

 

უზრუნველყოფის რეგისტრაციის/შეწყვეტის საფასური იხილეთ ბმულზე*

სპეციფიკური საფინანსო პროდუქტის თავსართის სხვა სახელშეკრულებო პირობები იხილეთ ბმულზე

 

*უზრუნველყოფის რეგისტრაციის/შეწყვეტის საფასური ვრცელდება მხოლოდ უზრუნველყოფილ სესხებზე

 

განაცხადის ფორმა

Security Code