მიმდინარე ანგარიშის გახსნა და წარმოება

მიმდინარე ანგარიშის საშუალებით შეგიძლიათ ისარგებლოთ საბანკო ოპერაციების სრული პაკეტით ნებისმიერ ვალუტაში.

  • თანხის შეტანა, გამოტანა
  • თანხების ჩარიცხვა ანგარიშზე და ასევე  გადარიცხვა
  • კონვერტაცია

ანგარიშებით შეგიძლიათ ისარგებლოთ როგორც დისტანციურად, ასევე, ტერაბანკის ნებისმიერ ფილიალში.

 

ანგარიშის გახსნის და მომსახურების ტარიფები იხილეთ ლინკზე.

 

იმ შემთხვევაში, თუ კანონმდებლობით დადგენილ ვადაში ბანკი არ დააკმაყოფილებს (მათ შორის, პასუხის გაუცემლობით) ან ნაწილობრივ დააკმაყოფილებს გადახდის ოპერაციასთან დაკავშირებულ  ბანკისთვის წარდგენილ  კლიენტის საჩივარს - კლიენტს უფლება აქვს, მიმართოს საქართველოს ეროვნულ ბანკთან არსებულ დავების განმხილველ კომისიას (შემდგომში − „კომისია“) მატერიალურად ან ელექტრონულად წარდგენილი საჩივრით. კომისია წარმოადგენს საქართველოს ეროვნულ ბანკთან არსებულ დამოუკიდებელ ორგანოს. კომისიის საქმიანობის წესს, მათ შორის, საჩივრის წარდგენის წესსა და პროცედურას დეტალურად შეგიძლიათ გაეცნოთ შემდეგი დოკუმენტით: საქართველოს ეროვნული ბანკის საბჭოს მიერ 2023 წლის 26 ივლისის N2 დადგენილებით დამტკიცებული „საქართველოს ეროვნულ ბანკთან არსებული დავების განმხილველი კომისიის საქმიანობის წესი“.

განაცხადის ფორმა

Security Code