ზრდადი ანაბარი

ზრდადი ანაბარი შეგიძლია გახსნა გარკვეული ვადით, მასზე პერიოდულად დაამატო თანხა და ამავდროულად, მიიღო სარგებელი.

ანაბრის პირობები:

  • ანაბრის გახსნა - უფასო
  • ანაბრის ვადა - 6 თვიდან 24 თვემდე
  • ანაბრის ვალუტა - ლარი, აშშ დოლარი, ევრო
  • ანაბრის გახსნის მინიმალური თანხა - 20 ერთეული*
  • ყოველთვიური მინიმალური შენატანი – 20 ერთეული
  • ყოველთვიური მაქსიმალური შენატანი – შეუზღუდავი
  • ანაბრის ვადის დარღვევისას, თუ აღნიშნული დარღვევა განხორციელდება ანაბრის გახსნის დღიდან ერთი კალენდარული თვის განმავლობაში, ანაბრის თანხას დაერიცხება 0%; თუ ანაბარი დაირღვევა მისი გახსნიდან ერთი კალენდარული თვის გასვლის შემდგომ, ანაბრის თანხას დაერიცხება დეპოზიტის დარღვევის დღეს ბანკში არსებული შემნახველი დეპოზიტის საპროცენტო სარგებელი
  • დარიცხული პროცენტით სარგებლობა შესაძლებელია - ყოველთვიურად ან ვადის ბოლოს
  • ანაბარზე დარიცხული პროცენტი დარიცხვის დღეს ავტომატურად ჩაირიცხება დეპოზიტის მიმდინარე, საბარათე ან სადეპოზიტო ანგარიშზე.

*ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი დათვლილია 5,000 ერთეულზე

წლიური საპროცენტო განაკვეთი ლარში:

ანაბრის ვადა სარგებლის გატანა
ვადის ბოლოს
სარგებლის გატანა
ყოველთვიურად
6-8 8.25% 7.75%
9-11 8.50% 8.00%
12-17 9.00% 8.50%
18-20 9.25% 8.75%
21-23 10.00% 9.50%
24 10.50% 10.00%

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი ლარში:

ანაბრის ვადა სარგებლის გატანა
ვადის ბოლოს
სარგებლის გატანა
ყოველთვიურად
6-8 8.18% 7.85%
9-11 8.39% 8.16%
12-17 7.74% 8.74%
18-20 8.90% 9.00%
21-23 9.50% 9.84%
24 9.93% 10.39%

წლიური საპროცენტო განაკვეთი დოლარში:

ანაბრის ვადა სარგებლის გატანა
ვადის ბოლოს
სარგებლის გატანა
ყოველთვიურად
6-8 2.50% 2.00%
9-11 3.00% 2.50%
12-17 3.50% 3.00%
18-20 3.75% 3.25%
21-23 3.90% 3.40%
24 4.00% 3.50%

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი დოლარში:

ანაბრის ვადა სარგებლის გატანა
ვადის ბოლოს
სარგებლის გატანა
ყოველთვიურად
6-8 2.42% 1.95%
9-11 2.93% 2.46%
12-17 3.42% 2.99%
18-20 3.65% 3.25%
21-23 3.79% 3.41%
24 3.88% 3.51%

წლიური საპროცენტო განაკვეთი ევროში:

ანაბრის ვადა სარგებლის გატანა
ვადის ბოლოს
სარგებლის გატანა
ყოველთვიურად
6-8 1.00% 0.50%
9-11 1.50% 1.00%
12-17 2.00% 1.50%
18-20 2.25% 1.75%
21-23 2.40% 1.90%
24 2.50% 2.00%

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი ევროში:

ანაბრის ვადა სარგებლის გატანა
ვადის ბოლოს
სარგებლის გატანა
ყოველთვიურად
6-8 0.94% 0.44%
9-11 1.45% 0.96%
12-17 1.95% 1.47%
18-20 2.20% 1.73%
21-23 2.34% 1.89%
24 2.44% 1.99%
 

განაცხადის ფორმა

Security Code