ზრდადი ანაბარი

დააგროვე თანხა მარტივად! გახსენი ზრდადი ანაბარი, მიიღე მაღალი საპროცენტო სარგებელი და ისარგებლე განახლებული პირობებით. 

ანაბრის განახლებული პირობები საშუალებას გაძლევს :

 • განათავსო ანაბარზე ყოველთვიური მინიმალური შენატანი ნაწილ-ნაწილ;
 • ისარგებლო ორთვიანი საშეღავათო პერიოდით და შეინარჩუნო ზრდადი ანაბრის საპროცენტო განაკვეთი;
 • საშეღავათო პერიოდის გამოყენების შემდგომ, ყოველთვიური მინიმალური შენატანის დაგვიანების შემთხვევაში მიიღო  შემნახველი ანაბრის შესაბამისი განაკვეთი. 

   

ანაბრის გახსნის შემთხვევაში საჩუქრად მიიღებ:

 • Visa/Mastercard გოლდს, თუ ვადიანი ტიპის ანაბრების ჯამური ოდენობა შეადგენს არანაკლებ 10,000 ლარს ან მის ექვივალენტს შესაბამის ვალუტაში ეროვნული ბანკის კურსით. 
 • Visa პლატინუმს, თუ ვადიანი ტიპის ანაბრების ჯამური ოდენობა შეადგენს არანაკლებ 100,000 ლარს ან მის ექვივალენტს შესაბამის ვალუტაში ეროვნული ბანკის კურსით.

შენიშვნა: მეანაბრის სურვილის შემთხვევაში შესაძლებელია ანგარიშზე დაიშვას დეპოზიტით უზრუნველყოფილი ოვერდრაფტი სტანდარტული პირობებით

 

ანაბრის პირობები:

 • ანაბრის გახსნა - უფასო;
 • ანაბრის ვადა - 3 თვიდან 24 თვემდე;
 • ანაბრის ვალუტა - ლარი, აშშ დოლარი, ევრო
 • ანაბრის გახსნის მინიმალური თანხა - 20 ერთეული;
 • ყოველთვიური მინიმალური შენატანი – 20 ერთეული. თანხის განთავსება შესაძლებელია სრულად ან ნაწილ-ნაწილ;
 • ყოველთვიური მაქსიმალური შენატანი – შეუზღუდავი;
 • დარიცხული პროცენტით სარგებლობა შესაძლებელია - ყოველთვიურად ან ვადის ბოლოს
 • საშეღავათო პერიოდი - 2 თვე. ანაბრის ვადის განმავლობაში, ზედიზედ 2 თვის მანძილზე მინიმალური დანამატის განუხორციელებლობის შემთხვევაში, ანგარიშზე შენარჩუნდება ზრდადი ანაბრის შესაბამისი სარგებელის დარიცხვა;
 • საშეღავათო პერიოდის ამოწურვა - თუ ორთვიანი საშეღავათო პერიოდის გამოყენების შემდგომ, ანაბარზე არ ჩაირიცხება ყოველთვიური მინიმალური შენატანი, იმ კონკრეტულ თვეში/თვეებში ანაბარს დაერიცხება შემნახველი ანაბრის შესაბამისი სარგებელი. ყოველთვიური მინიმალური შენატანის დაფარვის შემდგომ კი აღდგება ზრდადი ანაბრის შესაბამისი სარგებლის დარიცხვა;

დარღვევის პირობა

 • ანაბრის ვადის დარღვევისას, თუ აღნიშნული დარღვევა განხორციელდა მისი გახსნის დღიდან ერთი კალენდარული თვის ამოწურვამდე, ანაბრის თანხას დაერიცხება ჯარიმა 0,25%-ის ოდენობით. თუ ანაბრის დარღვევა განხორციელდა მისი გახსნის დღიდან ერთი კალენდარული თვის ამოწურვის შემდეგ, ანაბარს დაერიცხება დარღვევის მომენტში ბანკში შემნახველ დეპოზიტზე მოქმედი საპროცენტო სარგებელი. 

 • ანაბრის დარღვევის შემთხვევაში, უკვე გატანილი სარგებელი (თუ სარგებლის დარიცხვის პერიოდულობა იყო ყოველთვიური) მოაკლდება ანაბრის ძირითად თანხას.

საპროცენტო განაკვეთები არარეზიდენტებისათვის დგინდება ინდივიდუალური  შეთანხმებით

წლიური საპროცენტო განაკვეთი ლარში:

ანაბრის ვადა სარგებლის გატანა
ვადის ბოლოს
სარგებლის გატანა
ყოველთვიურად
3-5

9.60%

9.50%

6-8 9.95%

9.75%

9-11 10.05%

9.70%

12-14 10.10%

9.65%

15-17 10.10%

9.65%

18-20 10.30%

9.65%

21-23 10.30%

9.65%

24 10.30%

9.50%

 

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი ლარში:

ანაბრის ვადა სარგებლის გატანა
ვადის ბოლოს
სარგებლის გატანა
ყოველთვიურად
3-5

9.95%

9.92%

6-8

10.20%

10.20%

9-11 10.17%

10.14%

12-14 10.10%

10.09%

15-17 9.98%

10.09%

18-20 10.05%

10.09%

21-23 9.93%

10.09%

24 9.82%

9.92%

*ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი დათვლილია 5,000 ერთეულზე.

წლიური საპროცენტო განაკვეთი დოლარში 

ანაბრის ვადა სარგებლის გატანა
ვადის ბოლოს
სარგებლის გატანა
ყოველთვიურად
3-5 2.45% 2.30%
6-8 2.65% 2.60%
9-11 2.70% 2.65%
12-14 3.00% 2.80%
15-17 3.10% 2.85%
18-20 3.25% 3.00%
21-23 3.40% 3.10%
24 3.45% 3.15%
 

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი დოლარში 

ანაბრის ვადა სარგებლის გატანა
ვადის ბოლოს
სარგებლის გატანა
ყოველთვიურად
3-5 2.47% 2.32%
6-8 2.67% 2.63%
9-11 2.71% 2.68%
12-14 3.00% 2.84%
15-17 3.09% 2.89%
18-20 3.22% 3.04%
21-23 3.36% 3.14%
24 3.39% 3.20%
*ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი დათვლილია 5,000 ერთეულზე.

წლიური საპროცენტო განაკვეთი ევროში 

ანაბრის ვადა სარგებლის გატანა
ვადის ბოლოს
სარგებლის გატანა
ყოველთვიურად
3-5 1.25% 1.15%
6-8 1.40% 1.35%
9-11 1.80% 1.60%
12-14 2.15% 2.10%
15-17 2.50% 2.20%
18-20 2.65% 2.30%
21-23 2.70% 2.40%
24 2.75% 2.50%
 

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი ევროში 

ანაბრის ვადა სარგებლის გატანა
ვადის ბოლოს
სარგებლის გატანა
ყოველთვიურად
3-5 1.26% 1.16%
6-8 1.40% 1.35%
9-11 1.80% 1.61%
12-14 2.15% 2.12%
12-15 2.49% 2.22%
18-20 2.63% 2.32%
21-23 2.67% 2.43%
24 2.71% 2.53%
 

*ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი დათვლილია 5,000 ერთეულზე.

 


 

განაცხადის ფორმა

Security Code