გადადი ახალ ბინაში

ტერაბანკი მათ, ვისაც ძველი ბინის გაყიდვა და ახალ ბინაში გადასვლა სურთ, უნიკალურ პროდუქტს - "გადადი ახალ ბინაში" სთავაზობს.

პროდუქტი განკუთვნილია იმ ფიზიკური პირებისთვის, რომლებიც ახალი სახლის შეძენა ძველის სანაცვლოდ გეგმავენ. პროდუქტის პირობების მიხედვით, მსესხებელს აქვს შესაძლებლობა, დაიმტკიცოს ორი პარალელური სესხი:

  • დროებითი სესხი - ამ სესხის დამტკიცება შესაძლებელია შემოსავლების შესწავლის გარეშე და უნდა დაიფაროს ძველი ბინის/საცხოვრებელი სახლის რეალიზაციით მიღებული თანხით შეთანხმებულ ვადაში;
  • ძირითადი სესხი - აღნიშნული სესხის შემთხვევაში ხდება შემოსავლების შესწავლა და მოქმედებს სტანდარტული იპოთეკური სესხის პირობები. 

ძირითადი სესხის პირობები

 

სესხის ოდენობა

მინიმალური - 1,000 ლარი

მაქსიმალური - ინდივიდუალურად*

 

 

სესხის ვადა

 

მინიმალური - 6 თვე

მაქსიმალური:

ლარში - 240 თვე

უცხოურ ვალუტაში - 120 თვე**

სესხის ვალუტა

ლარი, აშშ დოლარი, ევრო

 

წლიური საპროცენტო განაკვეთი

ლარი - ინდექსს + 3.3%-დან

აშშ დოლარი - 7.45%-დან (სოფრის ინდექსზე მიბმული ცვლადი განაკვეთი)

ევრო - 7.1%-დან (ევრიბორზე მიბმული ცვლადი განაკვეთი)

 

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი***

ლარი - 14.7%-დან

აშშ დოლარი - 7.9%-დან

ევრო - 7.5%-დან

სესხის დაფარვის პირობა

ყოველთვიური თანაბარი გადახდები

სესხის უზრუნველყოფა

უძრავი ქონება

შემოსავლის მინიმუმი

300 ლარი (ექვივალენტი უცხოურ ვალუტაში)

შემოსავლის ტიპი

ხელფასი, დანამატი, ბონუსი, პრემია, დივიდენდი, იჯარა, გზავნილი. ასევე, კერძო საქმიანობიდან — რეპეტიტორის, სტომატოლოგის, დალაქის, ძიძის, მკერავისა და ტაქსის მძღოლის საქმიანობებიდან მიღებული შემოსავალი                                                                                                                                  

სესხის გაცემის საკომისიო

0.5% (მინ.50 ერთეული)

თანამონაწილეობა უძრავი ქონების შეძენის დროს

0% (განისაზღვრება ქონების სალიკვიდაციო ღირებულებიდან გამომდინარე)

თანხის გატანის საკომისიო

სატარიფო პაკეტის შესაბამისად

კრედიტ ინფოს ბაზაში ინფორმაციის მოძიების საკომისიო

18 ლარი/6 აშშ დოლარი/6 ევრო

 

 

 დროებითი სესხის პირობები

სესხის ოდენობა

ძირითადი სესხის პირობების შესაბამისად

სესხის ვადა

6 თვე

სესხის ვალუტა

ლარი, აშშ დოლარი, ევრო

წლიური საპროცენტო განაკვეთი

0%

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი

7.1%-დან

სესხის დაფარვის პირობა

ვადის ბოლოს დაფარვით

სესხის უზრუნველყოფა

მსესხებლის/თანამსესხებლის საკუთრებაში არსებული სარეალიზაციო უძრავი ქონება 

სესხის გაცემის საკომისიო

3%

თანხის გატანის საკომისიო

სატარიფო პაკეტის შესაბამისად

კრედიტ ინფოს ბაზაში ინფორმაციის მოძიების საკომისიო

18 ლარი/6 აშშ დოლარი/6 ევრო

 

უზრუნველყოფის რეგისტრაციის/შეწყვეტის საფასური იხილეთ ბმულზე.
 
*400 000 ლარზე ნაკლები სესხის/საბანკო კრედიტის გაცემა შესაძლებელია მხოლოდ ეროვნულ ვალუტაში (გარდა იმ გამონაკლისისა, თუ მსესხებლის შემოსავალი და სესხი ერთი და იმავე ვალუტაშია).


**უცხოურ ვალუტაში გაცემული იპოთეკური სესხის შემთხვევაში, თუ მსესხებლის შემოსავალი სესხის ვალუტაშია, სესხის ვადა შეადგენს არაუმეტეს 15 წელს.
უცხოურ ვალუტაში გაცემული იპოთეკური სესხის შემთხვევაში, თუ მსესხებლის შემოსავალი და სესხის ვალუტა ერთმანეთისგან განსხვავდება, სესხის ვადა შეადგენს არაუმეტეს 10 წელს.
2019 წლის პირველი იანვრიდან 2022 წლის პირველ იანვრამდე უცხოურ ვალუტაში გაცემული იპოთეკური სესხის რეფინანსირებისას, თუ სესხი გაიცემა უცხოურ ვალუტაში და მსესხებლის შემოსავალი და სესხის ვალუტა ერთმანეთისგან განსხვავდება, სესხის მაქსიმალური ხანგრძლივობა დასაშვებია იყოს 15 წელი.


***ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი დათვლილია 100 000 ერთეულზე.  ვადა - 84 თვე. 

განაცხადის ფორმა

Security Code