შემნახველი ანაბარი

შემნახველი ანაბარი საშუალებას გაძლევთ, ნებისმიერი სიხშირით შეიტანოთ და გამოიტანოთ შეუზღუდავი ოდენობის თანხა თქვენს ანგარიშზე. საპროცენტო სარგებელი დაანგარიშდება დღის ბოლოს, ანგარიშზე არსებული ნაშთის გათვალისწინებით, ხოლო რეალიზაცია/დარიცხვა მოხდება მომდევნო კალდენდარული თვის პირველ რიცხვში. 

თქვენ ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ გამოიყენოთ დანაზოგი მთლიანად ან ნაწილობრივ და ამავდროულად, მიიღოთ საპროცენტო სარგებელი.

ანაბრის პირობები:

  • ანაბრის გახსნა - უფასო

  • ანაბრის ვადა - უვადო

  • ანაბრის ვალუტა - ლარი, აშშ დოლარი, ევრო

  • ანაბრის გახსნისთვის საჭირო მინიმალური თანხა - 5 ერთეული

  • ანაბარზე თანხის დამატება - ულიმიტო

  • პროცენტის დასარიცხად აუცილებელი მინიმალური ნაშთი - 500 ერთეული

  • საპროცენტო სარგებლის დარიცხვა -სარგებლის დარიცხვა წარმოებს დეპოზიტის ანგარიშზე დარიცხული ყოველდღიურ ნაშთის გათვალისწინებით. სარგებლის დარიცხვა ხორციელდება თვეში ერთხელ, ყოველი მომდევნო კალენდარული თვის პირველ რიცხვში.

ანგარიშიდან თანხის განაღდების საკომისიო ბანკში მოქმედი ტარიფების შესაბამისად იხ.ლინკი

წლიური საპროცენტო განაკვეთი

ლარი აშშ დოლარი ევრო
3.00% 0.80% 0.30%

 

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი*

ლარი აშშ დოლარი ევრო
3.04% 0.80% 0.30%

*ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი დათვლილია ანაბარზე  1000 ერთეულის ნაღდი ანგარიშსწორებით განთავსების პირობით

 


 

 

განაცხადის ფორმა

Security Code