შემნახველი ანაბარი

შემნახველი ანაბარი საშუალებას გაძლევთ, ნებისმიერი სიხშირით შეიტანოთ და გამოიტანოთ შეუზღუდავი ოდენობის თანხა თქვენს ანგარიშზე.  საპროცენტო სარგებელი კი დაგერიცხებათ ყოველი დღის ბოლოს, ანგარიშზე არსებული ნაშთის გათვალისწინებით. 

თქვენ ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ გამოიყენოთ დანაზოგი მთლიანად ან ნაწილობრივ და ამავდროულად, მიიღოთ საპროცენტო სარგებელი.

ანაბრის პირობები:

  • ანაბრის გახსნა - უფასო

  • ანაბრის ვადა - უვადო

  • ანაბრის ვალუტა - ლარი, აშშ დოლარი, ევრო

  • პირველადი მინიმალური შენატანი - 5 ერთეული

  • ანაბარზე თანხის დამატება - ულიმიტო

  • პროცენტის დარიცხვის პერიოდულობა - ყოველი თვის ბოლოს

  • პროცენტის დასარიცხად აუცილებელი მინიმალური ნაშთი - 500 ერთეული

  • ანაბარზე დარიცხული საპროცენტო სარგებელი შესაძლებელია ჩაირიცხოს მიმდინარე, საბარათე ან სადეპოზიტო ანგარიშზე. სადეპოზიტო ანგარიშზე ჩარიცხვის შემთხვევაში,  საპროცენტო სარგებელი დაემატება ძირითად თანხას და შემდეგ ამ გაზრდილ თანხაზე დაირიცხება საპროცენტო სარგებელი. 

 

წლიური საპროცენტო განაკვეთი

 

ლარი აშშ დოლარი ევრო
3.00% 2.00% 0.50%

 

განაცხადის ფორმა

Security Code