ვადიანი ანაბარი

ვადიანი ანაბარი საშუალებას მოგცემს, წინასწარ განსაზღვრული ვადით განათავსო თანხა ანაბარზე და მიიღო მაღალი საპროცენტო სარგებელი.

ვადიანი ანაბრის გახსნის შემთხვევაში ერთი წლით ან მეტი ვადით, საჩუქრად მიიღებ:

  • ვიზა კლასიკი - თუ ანაბრის თანხაა 3,000-დან 10,000 ერთეულამდე

  • ვიზა გოლდი/მასტერქარდ გოლდი - თუ ანაბრის თანხაა არანაკლებ 10,000 ერთეული და ანაბარი გახსნილია მინიმუმ 12 თვის ვადით

        ორივე შემთხვევაში, მომხმარებელს უფასოდ გაუაქტიურდება SMS დიჯიპასიანი ინტერნეტბანკი

ანაბრის პირობები:

  • ანაბრის გახსნა - უფასო

  • ანაბრის ვადა - 3 თვიდან 24 თვემდე

  • ანაბრის ვალუტა - ლარი, აშშ დოლარი, ევრო

  • ანაბრის გახსნისთვის საჭირო მინიმალური თანხა - 500 ერთეული

  • თანხის შემცირება ან გაზრდა ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში არ ხდება

  • დარიცხული პროცენტით სარგებლობა შესაძლებელია ყოველთვიურად, ვადის ბოლოს ან წინასწარ

დარღვევის პირობა

  • ანაბრის ვადის დარღვევისას, თუ აღნიშნული დარღვევა განხორციელდა მისი გახსნის დღიდან ერთი კალენდარული თვის ამოწურვამდე, ანაბრის თანხას დაერიცხება ჯარიმა 0,25%-ის ოდენობით. თუ ანაბრის დარღვევა განხორციელდა მისი გახსნის დღიდან ერთი კალენდარული თვის ამოწურვის შემდეგ, ანაბარს დაერიცხება დარღვევის მომენტში ბანკში შემნახველ დეპოზიტზე მოქმედი საპროცენტო სარგებელი. 

  • ანაბრის დარღვევის შემთხვევაში, უკვე გატანილი სარგებელი (თუ სარგებლის დარიცხვის პერიოდულობა იყო ყოველთვიური, ან წინსწრებით) მოაკლდება ანაბრის ძირითად თანხას 

საპროცენტო განაკვეთები არარეზიდენტებისათვის დგინდება ინდივიდუალური  შეთანხმებით

წლიური საპროცენტო განაკვეთი ლარში:

ანაბრის ვადა

სარგებლის გატანა
ვადის ბოლოს

სარგებლის გატანა
ყოველთვიურად

სარგებლის გატანა
წინსწრებით

3-5

11.00%

10.80%

10.45%

6-8

11.45%

10.95%

10.40%

9-11

11.65%

11.00%

10.35%

12-14

11.90%

11.05%

10.25%

15-17 11.95% 11.10% 10.20%

18-20

12.00%

11.15%

10.05%

21-23

12.10%

11.20%

9.95%

24

12.20%

11.25%

9.90%

 

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი ლარში:*

ანაბრის ვადა

სარგებლის გატანა
ვადის ბოლოს

სარგებლის გატანა
ყოველთვიურად

სარგებლის გატანა
წინსწრებით

3-5

11.46%

11.35%

11.28%

6-8

11.77%

11.52%

11.38%

9-11

11.81%

11.57%

11.49%

12-14 11.90% 11.63% 11.54%

15-17

11.78%

11.68%

11.65%

18-20

11.66%

11.74%

11.63%

21-23

11.60%

11.79%

11.68%

24

11.53%

11.85%

11.67%

*ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი დათვლილია 5,000 ერთეულზე.

წლიური საპროცენტო განაკვეთი დოლარში:

ანაბრის ვადა

სარგებლის გატანა
ვადის ბოლოს

სარგებლის გატანა
ყოველთვიურად

სარგებლის გატანა
წინსწრებით

3-5

1.45%

1.35%

0.50%

6-8

1.50%

1.40%

0.60%

9-11

1.55%

1.50%

0.95%

12-14

2.00%

1.90%

1.35%
15-17 2.10% 2.00%

1.35%

18-20

2.25%

2.20%

1.60%

21-23

2.30%

2.20%

1.65%

24

2.35%

2.25%

1.60%

 

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი დოლარში :*

ანაბრის ვადა

სარგებლის გატანა
ვადის ბოლოს

სარგებლის გატანა
ყოველთვიურად

სარგებლის გატანა
წინსწრებით

3-5

1.46%

1.36%

0.50%

6-8

1.51%

1.41%

0.60%

9-11

1.55%

1.51%

0.96%

12-14 2.00% 1.92% 1.37%

15-17

2.09%

2.02%

1.37%

18-20

2.24%

2.22%

1.64%

21-23

2.28%

2.22%

1.69%

24

2.32%

2.27%

1.64%

*ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი დათვლილია 5,000 ერთეულზე.

წლიური საპროცენტო განაკვეთი ევროში:

ანაბრის ვადა

სარგებლის გატანა
ვადის ბოლოს

სარგებლის გატანა
ყოველთვიურად

სარგებლის გატანა
წინსწრებით

3-5

0.70%

0.60%

0.45%

6-8

0.85%

0.60%

0.45%

9-11

1.10%

0.90%

0.85%

12-14

1.60%

1.40%

1.25%

15-17 1.80% 1.70% 1.30%

18-20

1.90%

1.80%

1.40%

21-23

1.95%

1.85%

1.45%

24

2.00%

1.90%

1.50%

 

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი ევროში :*

ანაბრის ვადა

სარგებლის გატანა
ვადის ბოლოს

სარგებლის გატანა
ყოველთვიურად

სარგებლის გატანა
წინსწრებით

3-5

0.70%

0.60%

0.45%

6-8

0.85%

0.60%

0.45%

9-11

1.10%

0.90%

0.86%

12-14 1.60% 1.41% 1.27%

15-17

1.80%

1.71%

1.32%

18-20

1.89%

1.81%

1.43%

21-23

1.94%

1.87%

1.48%

24

1.98%

1.92%

1.53%

*ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი დათვლილია 5,000 ერთეულზე.

 

 

 

განაცხადის ფორმა

Security Code