ვადიანი ანაბარი

ვადიანი ანაბარი საშუალებას მოგცემს, წინასწარ განსაზღვრული ვადით განათავსო თანხა ანაბარზე და მიიღო მაღალი საპროცენტო სარგებელი.

ვადიანი ანაბრის გახსნის შემთხვევაში ერთი წლით ან მეტი ვადით, საჩუქრად მიიღებ:

  • ვიზა კლასიკი - თუ ანაბრის თანხაა 3,000-დან 10,000 ერთეულამდე

  • ვიზა გოლდი/მასტერქარდ გოლდი - თუ ანაბრის თანხაა არანაკლებ 10,000 ერთეული და ანაბარი გახსნილია მინიმუმ 12 თვის ვადით

        ორივე შემთხვევაში, მომხმარებელს უფასოდ გაუაქტიურდება SMS დიჯიპასიანი ინტერნეტბანკი

ანაბრის პირობები:

  • ანაბრის გახსნა - უფასო

  • ანაბრის ვადა - 3 თვიდან 24 თვემდე

  • ანაბრის ვალუტა - ლარი, აშშ დოლარი, ევრო

  • ანაბრის თანხა - 500 ერთეულიდან*

  • თანხის შემცირება ან გაზრდა ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში არ ხდება

  • დარიცხული პროცენტით სარგებლობა შესაძლებელია ყოველთვიურად, ვადის ბოლოს ან წინასწარ

  • ანაბრის ვადის დარღვევისას, თუ აღნიშნული დარღვევა განხორციელდა მისი გახსნის დღიდან ერთი კალენდარული თვის ამოწურვამდე, ანაბრის თანხას დაერიცხება ჯარიმა 0,25%-ის ოდენობით. თუ ანაბრის დარღვევა განხორციელდა მისი გახსნის დღიდან ერთი კალენდარული თვის ამოწურვის შემდეგ, ანაბარს დაერიცხება დარღვევის მომენტში ბანკში შემნახველ დეპოზიტზე მოქმედი საპროცენტო სარგებელი. ანაბრის დარღვევის შემთხვევაში, უკვე გატანილი სარგებელი (თუ სარგებლის გატანა მოხდა წინსწრებით ან დარიცხვის პერიოდულობა იყო ყოველთვიური) მოაკლდება ანაბრის ძირითად თანხას.

*ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი დათვლილია 5,000 ერთეულზე.

საპროცენტო განაკვეთები არარეზიდენტებისათვის დგინდება ინდივიდუალური  შეთანხმებით

წლიური საპროცენტო განაკვეთი ლარში:

ანაბრის ვადა

სარგებლის გატანა
ვადის ბოლოს

სარგებლის გატანა
ყოველთვიურად

სარგებლის გატანა
წინსწრებით

3-5

9.55%

9.50%

9.25%

6-8

9.95%

9.80%

9.25%

9-11

10.15%

9.90%

9.25%

12-14

10.35%

9.95%

9.20%

15-17 10.55% 10.05% 9.20%

18-20

10.75%

10.10%

9.15%

21-23

10.90%

10.15%

9.10%

24

11.10%

10.20%

9.05%

 

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი ლარში:

ანაბრის ვადა

სარგებლის გატანა
ვადის ბოლოს

სარგებლის გატანა
ყოველთვიურად

სარგებლის გატანა
წინსწრებით

3-5

9.29%

9.39%

9.35%

6-8

9.78%

9.91%

9.67%

9-11

9.98%

10.11%

9.89%

12-14 10.13% 10.22% 10.01%

15-17

10.24%

10.36%

10.18%

18-20

10.33%

10.44%

10.28%

21-23

10.36%

10.51%

10.38%

24

10.43%

10.57%

10.37%

წლიური საპროცენტო განაკვეთი დოლარში:

ანაბრის ვადა

სარგებლის გატანა
ვადის ბოლოს

სარგებლის გატანა
ყოველთვიურად

სარგებლის გატანა
წინსწრებით

3-5

2.00%

1.90%

1.50%

6-8

2.50%

2.40%

1.80%

9-11

3.00%

2.80%

2.30%

12-17

3.50%

3.00%

2.80%

18-20

3.75%

3.25%

3.05%

21-23

3.90%

3.40%

3.20%

24

4.00%

3.50%

3.30%

 

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი დოლარში:

ანაბრის ვადა

სარგებლის გატანა
ვადის ბოლოს

სარგებლის გატანა
ყოველთვიურად

სარგებლის გატანა
წინსწრებით

3-5

0.80%

0.70%

0.30%

6-8

1.75%

1.66%

1.06%

9-11

2.45%

2.27%

1.79%

12-17

3.11%

2.59%

2.52%

18-20

3.39%

2.67%

2.85%

21-23

3.56%

2.18%

3.07%

24

3.66%

3.29%

3.20%

წლიური საპროცენტო განაკვეთი ევროში:

ანაბრის ვადა

სარგებლის გატანა
ვადის ბოლოს

სარგებლის გატანა
ყოველთვიურად

სარგებლის გატანა
წინსწრებით

3-5

0.80%

0.75%

0.70%

6-8

1.10%

1.05%

0.80%

9-11

1.40%

1.15%

0.85%

12-14

1.85%

1.80%

1.10%

15-17 1.85% 1.80% 1.10%

18-20

2.05%

2.00%

1.30%

21-23

2.55%

2.25%

1.30%

24

2.65%

2.35%

1.50%

 

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი ევროში:

ანაბრის ვადა

სარგებლის გატანა
ვადის ბოლოს

სარგებლის გატანა
ყოველთვიურად

სარგებლის გატანა
წინსწრებით

3-5

-0.40%

-0.45%

-0.50%

6-8

0.35%

0.30%

0.05%

9-11

0.85%

0.61%

0.31%

12-14 1.41% 1.37% 0.67%

15-17

1.48%

1.45%

0.75%

18-20

1.73%

1.71%

1.01%

21-23

2.25%

2.00%

1.05%

24

2.36%

2.11%

1.27%

 

 

 

განაცხადის ფორმა

Security Code