ვადიანი ანაბარი

ვადიანი ანაბარი საშუალებას მოგცემს, წინასწარ განსაზღვრული ვადით განათავსო თანხა ანაბარზე და მიიღო მაღალი საპროცენტო სარგებელი.

ვადიანი ანაბრის გახსნის შემთხვევაში ერთი წლით ან მეტი ვადით, საჩუქრად მიიღებ:

  • ვიზა კლასიკი - თუ ანაბრის თანხაა 3,000-დან 10,000 ერთეულამდე

  • ვიზა გოლდი/მასტერქარდ გოლდი - თუ ანაბრის თანხაა არანაკლებ 10,000 ერთეული და ანაბარი გახსნილია მინიმუმ 12 თვის ვადით

        ორივე შემთხვევაში, მომხმარებელს უფასოდ გაუაქტიურდება SMS დიჯიპასიანი ინტერნეტბანკი

ანაბრის პირობები:

  • ანაბრის გახსნა - უფასო

  • ანაბრის ვადა - 3 თვიდან 24 თვემდე

  • ანაბრის ვალუტა - ლარი, აშშ დოლარი, ევრო

  • ანაბრის გახსნისთვის საჭირო მინიმალური თანხა - 500 ერთეული

  • თანხის შემცირება ან გაზრდა ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში არ ხდება

  • დარიცხული პროცენტით სარგებლობა შესაძლებელია ყოველთვიურად, ვადის ბოლოს ან წინასწარ

დარღვევის პირობა

  • ანაბრის ვადის დარღვევისას, თუ აღნიშნული დარღვევა განხორციელდა მისი გახსნის დღიდან ერთი კალენდარული თვის ამოწურვამდე, ანაბრის თანხას დაერიცხება ჯარიმა 0,25%-ის ოდენობით. თუ ანაბრის დარღვევა განხორციელდა მისი გახსნის დღიდან ერთი კალენდარული თვის ამოწურვის შემდეგ, ანაბარს დაერიცხება დარღვევის მომენტში ბანკში შემნახველ დეპოზიტზე მოქმედი საპროცენტო სარგებელი. 

  • ანაბრის დარღვევის შემთხვევაში, უკვე გატანილი სარგებელი (თუ სარგებლის დარიცხვის პერიოდულობა იყო ყოველთვიური, ან წინსწრებით) მოაკლდება ანაბრის ძირითად თანხას 

საპროცენტო განაკვეთები არარეზიდენტებისათვის დგინდება ინდივიდუალური  შეთანხმებით

წლიური საპროცენტო განაკვეთი ლარში :

ანაბრის ვადა

სარგებლის გატანა
ვადის ბოლოს

სარგებლის გატანა
ყოველთვიურად

სარგებლის გატანა
წინსწრებით

3-5

9.55%

9.45%

9.35%

6-8

9.75%

9.60%

9.35%

9-11

9.95%

9.70%

9.35%

12-14

10.15%

9.75%

9.35%

15-17 10.35% 9.85% 9.30%

18-20

10.50%

9.90%

9.30%

21-23

10.70%

9.95%

9.25%

24

10.90%

10.00%

9.20%

 

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი ლარში :*

ანაბრის ვადა

სარგებლის გატანა
ვადის ბოლოს

სარგებლის გატანა
ყოველთვიურად

სარგებლის გატანა
წინსწრებით

3-5

9.90%

9.87%

10.01%

6-8

9.99%

10.03%

10.14%

9-11

10.07%

10.14%

10.27%

12-14 10.15% 10.20% 10.41%

15-17

10.22%

10.31%

10.49%

18-20

10.24%

10.36%

10.64%

21-23

10.30%

10.42%

10.72%

24

10.36%

10.47%

10.70%

*ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი დათვლილია 5,000 ერთეულზე.

წლიური საპროცენტო განაკვეთი დოლარში:

ანაბრის ვადა

სარგებლის გატანა
ვადის ბოლოს

სარგებლის გატანა
ყოველთვიურად

სარგებლის გატანა
წინსწრებით

3-5

1.90%

1.75%

1.25%

6-8

2.20%

1.80%

1.30%

9-11

2.65%

2.60%

2.10%

12-14

3.10%

3.05%

2.50%

15-17 3.15% 3.10% 2.60%

18-20

3.20%

3.15%

2.65%

21-23

3.30%

3.25%

2.70%

24

3.40%

3.35%

2.85%

 

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი დოლარში :*

ანაბრის ვადა

სარგებლის გატანა
ვადის ბოლოს

სარგებლის გატანა
ყოველთვიურად

სარგებლის გატანა
წინსწრებით

3-5

1.91%

1.76%

1.26%

6-8

2.21%

1.81%

1.31%

9-11

2.66%

2.63%

2.14%

12-14 3.10% 3.09% 2.57%

15-17

3.14%

3.14%

2.68%

18-20

3.17%

3.20%

2.75%

21-23

3.26%

3.30%

2.81%

24

3.36%

3.40%

2.98%

*ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი დათვლილია 5,000 ერთეულზე.

წლიური საპროცენტო განაკვეთი ევროში:

ანაბრის ვადა

სარგებლის გატანა
ვადის ბოლოს

სარგებლის გატანა
ყოველთვიურად

სარგებლის გატანა
წინსწრებით

3-5

1.00%

0.90%

0.90%

6-8

1.00%

0.90%

0.90%

9-11

1.15%

1.05%

1.05%

12-14

1.65%

1.55%

1.40%

15-17 2.15% 2.05% 1.40%

18-20

2.35%

2.25%

1.60%

21-23

2.85%

2.50%

1.60%

24

2.95%

2.60%

1.80%

 

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი ევროში :*

ანაბრის ვადა

სარგებლის გატანა
ვადის ბოლოს

სარგებლის გატანა
ყოველთვიურად

სარგებლის გატანა
წინსწრებით

3-5

1.00%

0.90%

0.91%

6-8

1.00%

0.90%

0.91%

9-11

1.15%

1.06%

1.06%

12-14 1.65% 1.56% 1.42%

15-17

2.14%

2.07%

1.42%

18-20

2.34%

2.27%

1.64%

21-23

2.82%

2.53%

1.64%

24

2.91%

2.63%

1.85%

*ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი დათვლილია 5,000 ერთეულზე.

 

 

 

განაცხადის ფორმა

Security Code