მომსახურების ტარიფები

 

ანგარიშის გახსნა და მომსახურება

უნივერსალური მიმდინარე ანგარიშის გახსნა ფიზიკური პირებისათვის

ნომინალური მფლობელობის ანგარიშის გახსნა 

უმოძრაო ანგარიშის ყოველთვიური საკომისიო 

ანგარიშის მომსახურების საკომისიო ინდ. მეწარმე ფიზიკური პირებისათვის

5 ლარი*

 

10 ლარი

2 ლარი **

თვეში 1 ლარი

 

*საკომისიოს გადახდა არ ვრცელდება ბანკის სახელფასო პროექტში ჩართული ორგანიზაციის თანამშრომლებზე, საკრედიტო ბარათის მფლობელებსა და ვადიანი/მოთხოვნამდე ტიპის დეპოზიტარებზე.

**აღნიშნული საკომისიო 2022 წლის 6 ნოემბრიდან იქნება 5 ლარი.

 

 

გადარიცხვები

თანხის გადარიცხვა ტერაბანკის სისტემაში უფასო
თანხის გადარიცხვა სხვა ბანკებში ეროვნულ ვალუტაში  0.07%, მინ. 0.90 ლარი
თანხის გადარიცხვა სხვა ბანკებში აშშ დოლარში 0.2%, მინ. 15 აშშ დოლარი, მაქ. 500 აშშ დოლარი 
თანხის გადარიცხვა სხვა ბანკებში ევროსა და სხვა უცხოურ ვალუტაში 0.2%, მინ. 20 ევრო, მაქ. 500 ევრო (ეკვივალენტი შესაბამის ვალუტაში) 
ანგარიშის გაუხსნელად თანხის გადარიცხვა სხვა ბანკებში ეროვნულ ვალუტაში  0.1%, მინ. 1 ლარი
ანგარიშის გაუხსნელად თანხის გადარიცხვა სხვა ბანკებში აშშ დოლარში 0.2%, მინ. 20 აშშ დოლარი, მაქ. 500 აშშ დოლარი
ანგარიშის გაუხსნელად თანხის გადარიცხვა სხვა ბანკებში ევროსა და უცხოურ ვალუტაში 0.2%, მინ. 20 ევრო, მაქ. 500 ევრო 
დაზღვეული გადარიცხვა მიმღების ანგარიშზე სრული თანხის ჩარიცხვის გარანტიით

35.00 აშშ დოლარი

25.00 ევრო

5.00 ფუნტი სტერლინგი

20.00 შვეიცარული ფრანკი

30.00 რუსული რუბლი
შესრულებულ  გადარიცხვაში ცვლილებების შეტანა 50 აშშ დოლარი/ევრო
გადარიცხული თანხის მოძიება 50 აშშ დოლარი/ევრო
შესრულებული გადარიცხვის ანულირება 50 აშშ დოლარი/ევრო

სწრაფი (ჩქარი) გადარიცხვა სხვა ბანკებში-ეროვნულ ვალუტაში*

5,000 ლარამდე - ფიქს. 1 ლარი;

5,000 ლარიდან - ფიქს. 2 ლარი;

გადარიცხვა მობილურის ნომრით ** 

50 ლარამდე გადარიცხულ თანხაზე - უფასო,

50 ლარზე ზევით - 1 ლარი

 

* სწრაფი გადარიცხვის შემთხვევაში თუ გადარიცხვა სამუშაო დღის 17:50 საათამდე შესრულდება, მიმღებს თანხა ანგარიშზე იმავე დღესვე დაუჯდება. ოპერაცია შესრულდება 15 წუთის განმავლობაში

* თუ გადახდის ოპერაციაში ჩართულია სხვა საგადახდო სისტემა/ ბანკი ტერბანკი არ არის პასუხისმგებელი მათ მიერ დამატებით დაწესებულ საკომისიოზე (ასეთის არსებობისას), რომლის გადახდაც უნდა უზრუნველყოს კლიენტმა.

 

მნიშვნელოვანი ინფორმაცია:

გაცნობებთ რომ, ბანკის შიდა პოლიტიკით აკრძალულია სანქცირებულ ქვეყნებთან, მათ შორის ირანთან *პირდაპირ/ირიბად დაკავშირებული ტრანზაქციების შესრულება. რაც ასევე გულისხმობს *ამავე ქვეყნის ტერიტორიის გავლით ტვირთების ტრანსპორტირებას, ან იმგვარ სავაჭრო ოპერაციებთან დაკავშირებულ ანგარიშსწორებას, სადაც კონტრაგენტი, საქონლის წარმოშობის ან ტრანსპორტირების ქვეყანა არის ირანი ან დაკავშირებულია ირანთან.

გთხოვთ, ტრანსპორტირების მარშრუტად შეარჩიოთ არასანქცირებული ქვეყნები  და თან იქონიოთ აღნიშნულის დამადასტურებელი შესაბამისი დოკუმენტაცია. წინააღმდეგ შემთხვევაში, გადარიცხვა შეიძლება შეყოვნდეს დეტალების გარკვევამდე ან დაიბლოკოს შუამავალი ბანკების მიერ.

ასევე,  ბანკი იტოვებს უფლებას, მიუხედავად ტრანზაქციის დანიშნულებისა და თანხისა,  სავალდებულოდ  მოითხოვოს  შემდეგი დოკუმენტაცია:

  • ინვოისი/ხელშეკრულება, სადაც აღნიშნული იქნება ტვირთის ტრანსპორტირების მარშრუტი;
  • საქონლის წარმოშობის სერტიფიკატი;
  • საქონლის ტრანსპორტირების დოკუმენტი.

* ყველა მოთხოვნილი დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდა იყოს ინგლისურ ენაზე.

თუ რომელიმე ზემოაღნიშნული დოკუმენტი არ შეიცავს ტრანსპორტირების მარშრუტის შესახებ ინფორმაციას, უნდა წარმოადგინოთ „ტვირთის მიწოდების პირობები"-ს დოკუმენტი, რომელიც წინასწარ არის შეთანხმებული ტვირთის შეძენის დროს.

დოკუმენტაციის წარმოდგენა სავალდებულოა, ნებისმიერი სავალუტო  გადარიცხვის შემთხვევაში, სადაც მიმღები ბანკის  ქვეყანა არის ჩინეთი - CHINA – CN, სინგაპური - Singapore – SG, ინდოეთი - INDIA – IN, ჰონგ კონგი - HONG KONG – HK, არაბთა გაერთიანებული საამიროები - AE - United Arab Emirates, ერაყი - IQ – Iraq, თურქეთი - TR – Turkey, პაკისტანი - PK – Pakistan, სოხეთი- AM-Armenia, აზერბაიჯანი- AZ-Azerbaijan.

გთოვთ , გაითვალისწინოთ, რომ ქვეყნების ჩამონათვალი შესაძლებელია შეიცვალოს, რის შესახებაც განახლებულ ინფორმაციას მიიღებთ ბანკის თანამშრომლისგან.

 

ანგარიშიდან თანხის განაღდება

ანგარიშიდან თანხის გატანა არსებული სალაროს ნაშთის (კლიენტის მიერ ნაღდი სახით განთავსებული თანხა) ფარგლებში

0%*
ანგარიშიდან ეროვნული ვალუტის განაღდება (ჩარიცხული თანხის ფარგლებში) 0,2% მინ. 0,5 ლარი
ანგარიშიდან უცხოური ვალუტის  განაღდება (ჩარიცხული თანხის ფარგლებში) 0,5% მინ. 1 ლარი შესაბამის ვალუტაში

2015 წლის 6 ივლისიდან მესამე პირის მიერ ანგარიშზე თანხის შეტანის და ანგარიშის მფლობელის მიერ ერთი საბანკო დღის განმავლობაში თანხის განაღდების შემთხვევაში, საკომისიო განისაზღვროს შემდეგნაირად:

ანგარიშიდან თანხის განაღდება ლარში 50,000 ლარზე და მეტზე - თანხის 0,1% 
ანგარიშიდან თანხის განაღდება უცხოურ ვალუტში
50,000 ლარის ეკვივალენტზე და მეტზე - თანხის 0,25% 
 

შემნახველი ტიპის დეპოზიტებზე არსებული ძირითადი თანხის/დარიცხული პროცენტის გატანის საკომისიო სალაროს ნაშთის ფარგლებში

0%

შემნახველი ტიპის დეპოზიტებზე არსებული ძირითადი თანხის/დარიცხული პროცენტის გატანის საკომისიო ჩარიცხული თანხის ფარგლებში

ლარი - 0.20%, მინ.0.50 ლარი ვალუტა - 0.50%, მინ. 1 ლარის ეკვივალენტი

ვადიანი ტიპის დეპოზიტებზე არსებული ძირითადი თანხის/დარიცხული პროცენტის გატანის საკომისიო

0%** (როგორც სალაროს ნაშთის, ისე ჩარიცხული თანხის ფარგლებში)

 

*ზემოხსენებული ცვლილების ძალაში შესვლის თარიღია 2017 წლის 15 ნოემბერი.

**ზემოხსენებული ცვლილების ძალაში შესვლის თარიღია 2020 წლის 1 სექტემბერი. ამ თარიღამდე გახსნილ ანაბრებზე, რომლებზეც მოქმედებს გაგრძელების პირობა, ზემოთ აღნიშნული ინფორმაცია არ ვრცელდება.

 

ანგარიშზე ნაღდი ფულის შეტანა

ანგარიშზე თანხის შემოტანა  (ეროვნული  და უცხოური ვალუტა) უფასო
ანგარიშზე  რუსული რუბლის შეტანა 3%

გაცნობებთ, რომ 2015 წლის 20 ივლისიდან იცვლება მომსახურების შემდეგი ტარიფი:

მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის ანგარიშებზე სესხის დასაფარად თანხის შეტანის საკომისიო  1 ერთეული (შესაბამის ვალუტაში)

სწრაფი გადახდის ტერმინალების საშუალებით თანხის შეტანა

სს "ნოვა ტექნოლოჯის" საშუალებით 2%
TBC PAY-ს საშუალებით  1 ლარი
TBC PAY-ს საშუალებით უცხოურ ვალუტაში (USD,EUR) 2 ლარი/ექვივალენტი
ბანკის ფილიალში არსებული ტერმინალის საშუალებით უფასო

 

ვალუტის კონვერტაცია

ვალუტის  კონვერტაცია ბანკის შიდა კურსით

კუპიურებთან დაკავშირებული ოპერაციები

უცხოური ვალუტის დაზიანებული კუპიურების მიღება-გაცვლა 3%

ავტომატური კომუნალური გადარიცხვები 

რეგისტრაცია უფასო
მომსახურება თვეში 1 ლარი
გადარიცხვა უფასო

მუდმივი დავალება 

რეგისტრაცია უფასო

მუდმივი საგადახდო დავალების მომსახურება 

თვეში 1 ლარი

ინტერნეტბანკი/მობაილ ბანკი

ინტერნებანკის/მობაილბანკის  რეგისტრაცია (აპლიკაციის საფასური)

უფასო
დიჯიპასიანი ინტერნეტბანკის მომსახურება  თვეში 5 ლარი; 
დიჯიპასის ღირებულება  20 ლარი

დიჯიპასის დაკარგვის/დაზიანების საკომისიო

40 ლარი
SMS დიჯიპასიანი ინტერნეტბანკი უფასო

SMS მომსახურება

რეგისტრაცია უფასო
მომსახურების საკომისიო 1 ლარი

ინდივიდუალური სეიფები

მცირე ზომის  სეიფები  (29*50*8) თვეში 25 ლარი
საშუალო ზომის სეიფები  (29*50*18; 29*50*28) თვეში 30 ლარი
მინიმალური ვადა ერთი თვე
მაქსიმალური ვადა 12 თვე (ავტომატური პროლონგაციით)
გადახდის პირობა წინასწარი გადახდა
ვადაგადაცილების ჯარიმა თანხის 50% ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე
გასაღების დაკარგვის ან დაზიანების ჯარიმა 150 ლარი

 

საბანკო დოკუმენტები

ანგარიშის ამონაწერი უფასო
დოკუმენტის დუბლიკატის გაცემა უფასო
დოკუმენტის აღდგენა არქივიდან 10 ლარი
ცნობის გაცემა კლიენტის ანგარიშებზე არსებულ ნაშთებზე (ქართულ ენაზე)  10 ლარი
ცნობის გაცემა კლიენტის ანგარიშებზე არსებულ ნაშთებზე (ინგლისურ ენაზე) 30 ლარი
ცნობა დავალიანების შესახებ   10 ლარი
არასტანდარტული ცნობის გაცემა (ქართულ და ინგლისურ ენაზე)  10 ლარი

ბანკის წერილი იპოთეკის/გირავნობის მოხსნაზე/

იპოთეკის/გირავნობის მოხსნა

10 ლარი
ცნობა სესხის დამტკიცების შესახებ 30 ლარი
ცნობა/ამონაწერი გზავნილების შესახებ 10 ლარი*

*იმ შემთხვევაში, თუ ცნობა/ამონაწერი გზავნილების შესახებ მზადდება ბანკის შიდა მიზნებისათვის  (მაგ. სესხის დამუშავებისათვის), აღნიშნული დოკუმენტის გაცემა უფასოა. 

ესქრო მომსახურება

მომსახურების საკომისიო  0,2% მინ. 100 ლარი

                   ტერაბანკის საბანკო ოპერაციების წარმოების სტანდარტული პირობები ფიზიკური პირებისთვის იხილეთ ლინკზე 

სხვა ბანკის ბარათის მომსახურების საკომისიოები

ბანკის ფილიალებში არსებული პოს-ტერმინალების მეშვეობით სხვა ბანკის ბარათით თანხის განაღდების საკომისიო 1.5%

სხვა ქვეყნის ბარათის ტერაბანკის ბანკომატებში განაღდების საკომისიო

ყოველ $100-ზე საკომისიო $1

ყოველ 200 ლარზე საკომისიო 2 ლარი

     

ბილინგის გადახდები

ფილიალში ოპერაციის შესრულებისას 

1 ლარამდე (დამოკიდებულია პროვაიდერზე)

დისტანციურ არხებში  ოპერაციის შესრულებისას

0,5 ლარამდე (დამოკიდებულია პროვაიდერზე)

 

 

 

 

                   

განაცხადის ფორმა

Security Code